Назад

На 2 май 2023 г. изтича срокът за подаване на декларацията за условията на труд


Инспекцията по труда напомня, че крайният срок за подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд през 2023 г. е 02 май, тъй като 30 април е почивен ден.

Декларациите се подават по електронен път чрез утвърден от ИА ГИТ програмен продукт, наличен на адрес: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

Тези изисквания са посочени в чл. 4, ал. 3 от Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Утвърденият продуктът има вградена функция за подписване с квалифициран електронен подпис и електронно подаване.

Следва да се има предвид, че декларации, подадени по електронна поща, няма да се считат за приети.

При проблеми с подписването и за технически въпроси можете да получите техническа помощ на тел.: 02/81 01 724.