Назад

Позиция на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) относно липсата на кадри в България


Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е част от международната мрежа на германските външнотърговски камари (AHK). Германските външнотърговски камари са създадени в тези страни по света, които са от интерес за германската икономика. Една от основните цели на всяка AHK е да представлява и защитава икономическите интереси на своите членове.

За ГБИТК е важно да подкрепя нейните фирми членове, които се стремят към укрепване и развитие на българската икономика, към задълбочаване на германо-българските икономически отношения и към стимулиране на положителни процеси на промяна с цел формиране на устойчиво бъдеще.

Икономиката и обществото са в процес на трансформация, която е безпрецедентна по своя обхват. Технологичното развитие напредва по-бързо от всякога, работната среда се променя и става все по-динамична и все по-дигитална. България има демографски проблем, населението й е застаряващо и намалява. В резултат на тези процеси съществува  недостиг на работна ръка. Освен това изискванията към професионалните профили стават все по-прецизни и по-детайлни, а образователната система не може да отговори толкова бързо на новата действителност. Големите промишлени отрасли са повлияни от промените в областта на околната среда, на енергетиката и на климата. В допълнение към всички тези предизвикателства последиците от пандемията от COVID-19 и войната в Украйна продължават да пораждат допълнителни сътресения в икономическите и социалните процеси.

Българският бизнес ежедневно се среща и се опитва се справя с тези предизвикателства. За да могат да продължат да развиват успешно своята дейност, компаниите трябва да разработват постоянно целенасочени мерки за преодоляване на възникващите проблеми.

Германската икономика в България се ангажира с развитието на потенциала на работната сила и затвърждаване имиджа на страната като конкурентоспособно място за правене на бизнес в съответствие с насоките, заложени в Стратегията на ГБИТК за периода 2022-2024 г. Тя създава привлекателни рамкови условия в България - от кариерното ориентиране през обучение до интеграцията на специалисти и таланти. Нашата обща цел е да развиваме България като модерно и перспективно място за работа, живот и бизнес. За целта е необходимо да повишим привлекателността на дуалното образование, да допринесем за реформиране на висшето образование, за модернизиране на трудовото законодателство и за оптимизиране на административните процеси в България.

От гледна точка на развитието на българската икономика най-неотложните мерки са свързани преди всичко с осигуряването на квалифицирани специалисти за бизнеса, за дигиталната трансформация и за климатичните промени с цел адаптиране на образователния сектор към нуждите на българската икономика, както и намаляването на бюрокрацията. В тези области са необходими бързи решения и от страна на държавата, и от страна на компаниите, за да може България да се позиционира и развива като атрактивно място за правене на бизнес в бъдеще.

Във връзка с липсата на кадри в България Управителният съвет на ГБИТК реши Камарата да подготви и осъществи различни инициативи през 2023-2024 г., които да са посветени на фокус темата: „Специалисти и таланти за благосъстояние и растеж“. За целта е създаден Мастър план за 2023 г., с който ГБИТК се ангажира да работи последователно и целенасочено по тази важна за България тема.