Назад

КЗК започва проучване на пазарите на производство и търговия с хранителни стоки от първа необходимост за евентуално наличие на антитръстови нарушения или нелоялни търговски практики


Във връзка със създалата се в страната напрегната обстановка при продажбата на хранителни стоки от първа необходимост и конкретно на слънчогледово олио, както и с оглед повишаването на цените на дребно на тези стоки през последните седмици, и постъпил сигнал от Комисията за защита на потребители (КЗП), Комисията за защита на конкуренцията започва проучване, като изисква информация и доказателства от производители, доставчици, търговски вериги, КЗП и други органи.

В изпълнение на заложените годишни Приоритети[1] в дейността на КЗК за 2022 година при образуване на производства по Глава девета и Глава дванадесета от ЗЗК Комисията извършва постоянно наблюдение върху пазарите на производство и търговия с жизнено важни хранителни стоки - захар, брашно, олио, ориз и варива, както и млечни и месни продукти.

Предвид събраните данни за увеличаване на цените на някои от тези стоки от първа необходимост през последните седмици и информация за задържане на доставките от страна на доставчиците на такива стоки и конкретно на слънчогледово олио за българския пазар, се създават съмнения за евентуално недобросъвестно поведение от страна на предприятията, участващи във веригата за разпространение и продажба на хранителни стоки, което може да доведе до ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната и да засегне потребителите. Всичко това се отразява на търсенето и създава безпокойство у потребителите със съмнения за дефицит на тези стоки.

Нарушенията на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) може да се изразяват както в наличието на забранени споразумения и съгласувани практики между тези предприятия, така и в разпространението на рекламно-информационни материали за предлагането напр. на слънчогледово олио, въпреки липсите или недостатъчните складови наличности на продукта при търговците на дребно, както и друго неправомерно поведение, представляващо нелоялна конкуренция.

Изискани са материали, необходими за инициирането на производство пред КЗК за установяване на нарушения на ЗЗК, евентуалното санкциониране на предприятията – нарушители и постановяване на незабавното прекратяване на неправомерните практики. В хода на проучването КЗК ще упражни правомощията си по събиране на информация и доказателства, като ще проведе срещи с участниците на пазара и/или техни обединения, както и ще изиска представянето на писмени информация и доказателства.

Наред с това, КЗК информира обществеността, че съгласно нейните функции по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗК, същата е общ антитръстов регулатор, който има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност. За тези цели законът урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната и/или да засегнат търговията между държавите - членки на Европейския съюз, както и срещу нелоялна конкуренция или нелоялни търговски практики между стопански субекти във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Във връзка с изказвания в медиите относно необходимостта от намеса на КЗК за санкциониране на спекулата при продажбата на хранителни стоки в страната, е необходимо да се поясни, че въпроси, свързани със спекула на различни пазари, не са от компетентността на КЗК. Повишаването на цените на определени продукти би могло да представлява нарушение на ЗЗК само ако не се дължи на пазарните процеси, като напр. повишаване на търсенето или на стойността на производствените суровини, а е резултат от съгласувано или координирано поведение на пазарните участници или злоупотреба с господстващо или монополно положение.

За оказване на съдействие в борбата срещу антиконкурентните практики на пазарите на хранителни стоки от първа необходимост в страната, Комисията насърчава всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да предостави същите на електронен адрес delovodstvo@cpc.bg или на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18.

 

[1] Публикувани на адрес: https://www.cpc.bg/storage/file/2022.doc