Назад

Регистрираната безработица остава ниска и през февруари


Регистрираната безработица в страната задържа ниското си равнище от 4.9% и през февруари, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. В сравнение със същия месец на миналата година се наблюдава намаление с 2.0 процентни пункта.

Безработните в бюрата по труда през февруари са 159 906, което е с 2 416 по-малко от предходния месец и с 65 375 или с 29.0% по-малко в сравнение с година по-рано. През февруари са се регистрирали нови 19 407 безработни, като броят им е с 6 185 по-нисък спрямо предходния месец, а на годишна база се наблюдава спад от 5 490 лица. Други 445 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

12 714 безработни намериха своето ново работно място през февруари. Отчита се увеличение с 829 лица спрямо януари, а спрямо същия месец на предходната година те са с 5 516 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 164 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Разпределението на започналите работа безработни по сектори на икономиката е както следва: 56.7% от започналите работа през февруари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20.0%,  следват търговията – 17.0%, хотелиерството и ресторантьорството – 8.3%, селското, горското и рибното стопанство – 5.7%, строителството – 5.5%,  държавното управление – 5.1% и др.

2 172 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 58 по програми и мерки за заетост и 2 114 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на почти  52 000 безработни лица, като само през февруари са сключени трудови договори с нови  1 230 безработни.

Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец февруари по тази процедура са одобрени заявленията на 1 776 работодатели за запазване заетостта на 37 200 работници и служители.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 13 076 или с 1 288 повече от предходния месец и с 393 по-малко спрямо същия месец на 2021 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (24.1%), следват хотелиерството и ресторантьорството (20.3%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.9%), административните и спомагателните дейности (8.5%), селско, горско и рибно (6.3%) и държавното управление (6.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; водачи на МПС и подвижни съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; чистачи и помощници и др.