Назад

Обнародван е Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане


В Държавен вестник бр. 17 от 01.03.2022 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИ ЗКПО). Промените са

  • От 01.01.2022 г. данъчната ставка на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 става 3 на сто (чл. 216, ал. 2);
  • През 2022 г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 могат да се предоставят на всяко наето лице и в следващ месец от 2022 г., като не се облагат с данък върху разходите, когато общият размер на предоставените ваучери за храна през съответния месец е до законово установения необлагаем размер за всеки от месеците, за които се отнасят предоставените ваучери, за всяко наето лице (§ 2 от ПЗР на ЗИ ЗКПО).

С преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) са направени промени и в: 

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Накратко промените са:

- От 01.04.2022 г. отпада  окончателният данък върху лихвите по банкови сметки в търговски банки от 8 на сто (чл 38, ал. 13 - отм. ), като лихвите по влогове по смисъла на т. 58 от ДР на ЗДДФЛ  в установени в България и другите страни - членки в  ЕС и ЕИП (Исландия, Лихтенщайн,  Норвегиябанки и клонове на банки се третират като необлагаем доход (чл. 13, ал. 1, т. 8).

Данъчното облекчение за дете и дете с увреждане се ползва включително за годината, в която детето е починало (чл. 22в, ал. 7 и чл. 22г, ал. 5). Променените разпоредби се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2021 г. (§ 4 от ПЗР на ЗИ ЗКПО).

  • Закона за местните данъци и такси. От 01.04.2022 г. отпадат двете такси, събирани от общините за деца в предучилищна възраст:

- таксите за детски ясли и детски градини  и

- таксите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата (чл. 6, ал. 1, б. „в“ – изм. и „г“ – отм. и чл. 81 – отм.).

В тази връзка се правят кореспондиращи промени в Закона за предучилищното и училищното образование и в Закона за здравето.