Брой 235 (240), 03-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на нормативни актове по прилагането на Закона за публично-частното партньорство


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван правилник за прилагането на Закона за публично-частното партньорство. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на ЗПЧП. Правилникът е структуриран в седем глави – „Общи положения”, „Подготовка на реализацията на проект за ПЧП”, „Разпределение на рисковете и финансова подкрепа”, „Икономически баланс”, „Договор за ПЧП. Гаранции за изпълнение и отговорности при неизпълнение”, „Мониторинг и контрол на изпълнението на сключените договори за ПЧП” и „Регистър на ПЧП”.

В глава втора „Подготовка на реализацията на проект за ПЧП” са разписани процедурите по планиране, разглеждане на инициатива за ПЧП от заинтересовано лице, провеждане на подготвителни действия, специфични правила при подготовката на държавни ПЧП и ПЧП на държавни публично-правни организации и включване на проекта в държавния, съответно в общинския бюджет.

Процесът на планиране е началният етап от процеса по реализация на проект чрез механизмите на публично-частното партньорство. За да може за даден проект да стартират действия по подготовка е необходимо същият да е включен в Оперативния план, съответно в програмата за реализация на общинския план за развитие. Разписани са случаите, при които даден проект може да бъде включен в съответните планове и програми, стъпките за включване и условията, на които проектът следва да отговаря.

Подготвителните действия се провеждат от съответния публичен партньор, като с правилника са посочени документите, които следва да се изработят, тяхното съдържание и последователност на изработване в процеса на подготовка на проекта. Обосновката на ПЧП проекта е основният документ, който следва да докаже социално-икономическата целесъобразност от изпълнение на проекта чрез ПЧП. Минималните изисквания за съдържанието на необходимите анализи е посочено в приложение №1 към правилника.

По отношение на проектите за държавни ПЧП и ПЧП на държавни публично-правни организации, с правилника е предвиден ред за одобряване на изготвения финансово-икономически анализ от министъра на финансите като задължително условие преди продължаване на подготвителните действия.

В глава трета са записани общи правила по отношение на разпределение на рисковете и предоставянето на различните видове финансова подкрепа от страна на публичния партньор. Посочени са условията за извършване на плащания към частния партньор и метода на контрол на нормата на възвръщаемост на частния партньор при изпълнението на проекта.

Глава пета посочва основни клаузи, които следва да съдържа всеки един договор за ПЧП по отношение на финансовото обезпечаване на задълженията по него и последици при неизпълнение и в случаи на предсрочно прекратяване на договора за ПЧП. Банковата гаранция е заложена като основен инструмент на финансово обезпечение, изискуемо от частния партньор, който гарантира ефективно и ефикасно покритие на неговите задължения.

Контролът е от съществено значение за успешната реализация на даден ПЧП проект. С правилника са дефинирани основните подходи за осъществяване на текущ контрол от страна на публичния партньор върху изпълнението на договора за ПЧП. Основен обект на контрол ще бъде качеството на обекта на техническата или на социалната инфраструктура и/или на извършваната дейност от обществен интерес, въз основа на определени с нормативен/административен акт или с договора изисквания, технически спецификации, стандарти и/или критерии за качество.

Глава седма „Регистър за ПЧП” разписва формата и съдържанието на регистъра за ПЧП, както и начина на регистрация и вписване на информация в него. Регистърът ще се поддържа при Министерството на финансите, като публичните партньори ще имат служебен достъп до него с цел вписване на изискуемите данни в него в определените срокове.

В проект на наредба е описано съдържанието на основополагащите документи в областта на ПЧП в страната, а именно – Национална програма за ПЧП и общинския план за развитие и начина на тяхното разработване. В съответствие със ЗПЧП, в наредбата са заложени и критериите за включване на проекти в оперативния план и програмата за реализация.

За приемането на проекта на Постановление не следва да се изготвя справка за съответствие с европейското право, тъй като с правилника и наредбата не се уреждат въпроси, които са предмет на приложимото вторично законодателство.

Обществените консултации продължават до 14 декември 2012.

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на нормативни актове по прилагането на Закона за публично-частното партньорство
 Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Днес БТПП ще връчи годишните си награди
Фирмите, участващи в класациите за тазгодишните награди, формират 77% от БВП на страната ни Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника, аварийна безопасност…… Още
Нови членове на БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
Годишна среща между бизнеса и правителството "Големите въпроси на 2013 г."
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2012 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец
Спрямо съответния месец на предходната година е отчетено увеличение с 6.9% Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на нормативни актове по прилагането на Закона за публично-частното партньорство
Разписани са случаите, при които даден проект може да бъде включен в съответните планове и програми и условията, на които проектът следва да отговаря Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
България в международните класации 2012: 84 мерки за икономически растеж
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Транспортна инфраструктура: Комисията отпуска над 1,2 млрд. евро за финансиране на възлови по значение проекти по TEN-T
Те се отнасят за всички видове транспорт, плюс логистика и интелигентни транспортни системи Още