Брой 248 (1759), 31-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари


Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Правителственото постановление е в изпълнение на разпоредбата на § 10 от Преходните заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн. ДВ б 27 от 27.03.2018 г., в сила от 31.03.2018 г., с който в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламенти и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (Директива (ЕС) 2015/849, Директивата).

В текстовете на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са уредени нормативно въпросите, които Законът за мерките срещу изпирането на пари изрично указва да бъдат уредени в правилник, приет от Министерския съвет.

Приемането на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е от значителна важност и следва да се отрази положително на възможността от прилагане в пълен обем на мерките за превенция използването финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и да даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват ефективен контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са съобразени и с делегирани актовете на Европейската комисия, към които реферират редица разпоредби на ЗМИП. Правилникът е съобразен и с насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС)2015/849.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Поздравление от председателя на Палатата
В духа на своята 123-годишна традиция БТПП и през 2018 година работи упорито... Още
Предстоящо практическо обучение "Условия и стъпки за правилно приложение на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане …“
31 януари 2019, в БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за дейността на предприятията 2018 г.
Указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Производствените цени през ноември 2018 г.
Спад на цените в добивната промишленост спрямо година по-рано, отчита НСИ Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Развитието на индустрията за производство на автомобилни компоненти в Индия и възможностите пред българските компании
СТИВ-Делхи Още