Прилагането на Конвенция №131 на МОТ във вътрешното законодателство и националната практика в страната ни


Във връзка с представените проекти на национални доклади по ратифицираните конвенции на МОТ за 2021 г. - изпълнението на поетите задължения и ангажименти по ратифицираните конвенции от страната ни, БТПП подготви Становище , което беше представено на вниманието на Министерството на труда и социалната политика и Комитета на експертите по прилагане на конвенциите и препоръките към МОТ.

БТПП оценява високо усилията, положени за изпълнение на поетите задължения и ангажименти, обвързани с ратифицираните конвенции и се надяваме това да продължи и занапред.

Основен проблем за БТПП като работодателска организация е отчета по изпълнението на  Конвенция № 131 на МОТ.

БТПП за пореден път изразява позицията си, че е крайно наложително да бъдат изпълнявани поетите задължения и ангажименти по Конвенция № 131 на МОТ, която беше ратифицирана още през 2018 г.

Многократно БТПП е отбелязвала в свои позиции, че  не е против ръста на минималното възнаграждение, но когато това нарастване е базирано на обективни критерии и ясен механизъм. При липсата на последните остава неприемливо административното налагане на увеличението на минималното възнаграждение

 За съжаление, държавата не прави даже минимални усилия да обвърже или обясни размера на увеличението с обективни критерии. За една демократична държава такъв подход е неадекватен, особено като се има предвид успешното представяне на страната по отношение на изпълнението на останалите конвенции.

Естествен резултат от такъв подход е очевидното несъответствие, което в последните години наблюдаваме – динамиката на минималното заплащане многократно изпреварва темпа на производителността на труда.

На 17.06.2020 г. между Правителството на Република България, социалните партньори, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите беше подписано Национално тристранно споразумение. С него бе изразена воля от страните за възобновяване на преговорите по изработването и приемането на прозрачен механизъм за засилване на договорното начало при определянето на МРЗ за страната, съобразен с Конвенция № 131 на МОТ и надграждането му с процедура за последващо договаряне на минимални заплати по икономически дейности. Тази мярка беше разписана и като част от насоките на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2021 г.      

Въпреки заложените цели и проведените срещи и консултации между работодателските и синдикалните организации за създаване на механизъм за определяне на минимална работна заплата и за отпадане на минималния осигурителен доход, така и не са предприети конкретни действия от страна на Правителството, с оглед преустановяването на нарушенията, които България продължава да извършва по повод изпълнението на Конвенция № 131 на МОТ.

Подготвеният проект на национален доклад на Република България по изпълнението на Конвенция № 131, за съжаление, отново показва липсата на напредък и своеобразния отказ за въвеждане на принципите заложени в Конвенцията, въпреки многократно декларираното съгласие по този въпрос и на трите страни в социалния диалог – държава, синдикати и работодатели.  

Българска търговско-промишлена палата отново настоява да бъде изоставен административния подход и да бъдат предприети конкретни действия с оглед въвеждането на механизъм за определяне на МРЗ и изпълнение на поетите задължения и ангажименти по Конвенция № 131 на МОТ.