Назад

Среща с председателя на Асоциацията на работодателите в театралната област


Възможностите за сътрудничество и партньорство обсъдиха по време на среща председателят на БТПП Цветан Симеонов и Стелиян Николов, председател на Асоциацията на работодателите в театралната област /АРТО/.

Стелиян Николов представи идеята за учредяване на сдружението, което е ново, регистрирано през месец декември 2021 г. със седалище в гр. Хасково. Основните цели на АРТО са: да защитава правата и законните интереси на членовете си в качеството им на работодатели в областта на театралните и сценични изкуства; да съдейства за подобряване качеството на работната среда; да се застъпва за подобряване и усъвършенстване на нормативната уредба на трудовите и социалните отношения в областта на театралните  и сценичните изкуства. 

Председателят на БТПП запозна госта с дейностите, които Палатата осъществява, и услугите, които предоставя на членовете си и търговските представителства на чуждестранни лица – над 53 000. Подчертано бе, че към БТПП е създаден и функционира Съвет на браншовите организации с 85 организации от 56  отрасъла в страната, които са я упълномощили като работодателска организация на национално равнище да представлява и защитава интересите им в тристранния съвет. На тях БТПП предоставя  специален пакет услуги за ползване безплатно или на преференциални цени.

Представено бе и Консултантското бюро по колективно трудово договаряне и други индустриални отношения, което е на разположение на браншовите организации и предприятията при решаването на социални конфликти, при провеждането на преговори за сключване на колективни трудови договори чрез предоставяне на експертно мнение и актуална информация, базирана на международния опит на БТПП.

Отбелязано бе значението на съвместната работа между БТПП и браншовите организации при изработване на общи позиции по теми, важни за икономиката на страната и в частност за отделни браншове. В този смисъл бе изразена готовност Палатата да съдейства на АРТО в процеса за подобряване на условията на труд в българските сценични изкуства и при възможност да включва представители на сдружението за участие в работни срещи с  ресорни министерства и комисии при обсъждане на релевантни въпроси.