Назад

JobStarGet - иновативният социален медиатор между „невидимите“ хора и работодателите


Цвета Кирилова и Георги Тутанов - автори на социалния проект „JobStarGet“

Да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на хора от уязвимите групи, като се предоставят подходящи условия за тяхната трайна професионална интеграция на пазара на труда и в сферата на социалната икономика - това е идеята на иновативния социален проект „JobStarGet“ на „Сдружение Азбукари“.

„Известно е, че за степента на цивилизованост на една държава се съди по отношението и грижата към хората от най-уязвимите групи - казват от „Сдружение Азбукари“. - Колко пъти, когато се движим по улицата или влизаме в обществена сграда, се замисляме достъпна ли е тя за хората с увреждания? А дали си задаваме и въпроса, защо те са „невидими“, защо трудно си намират работа и защо те и проблемите им остават скрити за обществото?“

На тези и други въпроси търсят отговор създателите на специализираната дигитална онлайн платформа „JobStarGet“. Тя обединява заинтересовани хора с увреждания в единна база данни, като се посочват техните професионални компетенции и способности. Представя и работодатели, които търсят такива кадри или желаят да подпомагат хората в неравностойно положение.

Платформата ще съдържа и различни информационни материали, обучения, форум и други елементи в помощ и на кандидатите за работа, и работодателите. На хората от уязвимите групи се осигуряват психологическа подкрепа, мотивация и професионални компетенции. Ще се усетят многобройните ползи, които могат да бъдат реализирани, когато двете заинтересовани страни работят заедно, обясняват създателите.

„Искаме да разширим дейността си, като обхванем повече работодатели за преодоляване на негативните нагласи и стереотипи спрямо хората с увреждания“ - казва Цвета Кирилова, председател на „Сдружение Азбукари“. - От години в нашата неправителствена организация съдействаме за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата в неравностойно положение.

Екипът ни осъществи различни дейности и прояви, фестивали, спортни и благотворителни инициативи и други, с участието на специалисти, които да подпомагат децата в неравностойно положение чрез игри и различни интелектуални занимания. С „JobStarGet“ искаме да осигурим компетентна помощ и на възрастните хора с увреждания.“

„Достъпът до платформата е напълно безплатен за хората със специфични потребности. Смятаме, че така трябва да бъде при един подобен проект с голяма социална значимост“, подчертава Цвета Кирилова.

„Светът на труда се промени. Променете начина си на търсене сега“ - с това мото платформата насърчава хората от уязвимите групи, нуждаещи се от помощ. В наименованието ѝ „JobStarGet“ създателите са вложили няколко ключови думи: job (осигурява възможност за трудова заетост); star (всички са важни); get (възможни постижения и успех). А също: jobs (големи възможности за работа); target (целевата група, към която сме се насочили), обясняват създателите.

Навигацията на сайта е максимално изчистена и опростена за ползване. Регистрацията е задължително условие - и за кандидатите за работа, и за работодателите, включили в своята програма ангажиране и подпомагане на хора от уязвимите групи.

Първата стъпка след регистрацията е „Лесно търсене“. На кандидатите се предоставя списък от таланти, по който те да намерят най-търсения си талант въз основа на своите умения и опит. Когато го публикуват, могат да разгледат включените в сайта оферти за едно и повече места на компании, които също са се регистрирали, че търсят кандидати от уязвимите групи и са посочили за какви точно позиции.

В следващата секция кандидатите са подпомогнати да създадат своята автобиография онлайн. „Пълният профил е първата стъпка в избора на компаниите“, съветват създателите на платформата. В нея е включен и специален форум, даващ възможност за директна комуникация между кандидатите и представителите на компаниите.

Той може да служи и като директен форум за взаимопомощ между самите хора с увреждания. Известно е, че голяма част от тях живеят изолирано, притесняват се да споменат или направо крият, че имат увреждане. Загубили са вяра, че някой би им обърнал внимание и би ги наел на работа. Създателите имат амбицията да превърнат „JobStarGet“ в своеобразна мини социална мрежа, която да дава възможност на хората от уязвимите групи да общуват помежду си, да споделят проблеми и опит в търсенето на работа.

В секцията „Новини“ кандидатите за работа се информират за последните  промени и нововъведения в сферата на заетостта. Специалисти ги съветват как да подобрят представянето си и да увеличат шансовете си за реализация, като следят и тенденциите на пазара на труда. Рубриката „Успелите“ е посветена на хора от уязвимите групи, успели да се реализират. Идеята е техните истории да окуражат, вдъхновят и мотивират трайно безработните им събратя да бъдат по-активни в търсенето на работа.

„Чрез „JobStarGet“ бизнесът в България ще има пряк достъп до наемането на хора в неравностойно положение, като сам прецени, от базата данни на платформата, кой ще е най-подходящият кандидат за позицията, която предлага“, казват създателите.

„От друга страна ще се повишат уменията и увереността на хората с увреждания, като чрез платформата те се поставят реално в условията на конкурентна среда в своята социална група. Ще могат сами да се ориентират в бизнес средата в България и ще имат стимул да повишат квалификацията си. Специалисти ще ги научат да рекламират себе си и уменията си и да придобият реалистична оценка за пазара на труда.

Чрез тази иновативна онлайн платформа екипът се стреми и да адаптира и приложи в България вече доказано успешен световен опит в областта на социалната интеграция и намаляване на нивото на безработица в една от най-уязвимите социални групи.

Проектът предоставя възможност за устойчива заетост на тази група на пазара на труда. Така ще се предотвратят изпадането на тези хора в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация. А работодателите ще бъдат стимулирани да увеличат броя на хора от тази социална група в екипите си.

Все още обаче няма ефективно работещ механизъм за свързване на реалния бизнес с хората с увреждания. Няколкото вече създадени онлайн платформи не са достатъчно активни, инициативи почти липсват“, коментира Цвета Кирилова.

“Сдружение Азбукари” си поставят амбициозната задача “JobStarGet” да бъде истински, реален, динамичен и резултативен социален медиатор в помощ и на работодателите, които не само не отказват да наемат лица с увреждания, но и се затрудняват да намерят подходящи такива специалисти.

Според чл. 48 от Конституцията на Република България гражданите имат право на труд и държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. Това, което някои хора от уязвимите групи не знаят, е, че Законът за хората с увреждания (ЗХУ) ги закриля. Като мярка за подкрепата им, ЗХУ регламентира задължение за работодателите да изпълняват квоти за назначаване на хора с трайни увреждания.

Целта на ЗХУ е за значително повишаване на дела на хората с увреждания, работещи на отворения пазар на труда. В Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) са доразвити и задълженията на работодателите, засягащи изпълнението на квоти за назначаване на хора с трайни увреждания, прилагането на алтернативните мерки на заетост, реда за освобождаване от квотите и заплащането на компенсационни вноски.

Според чл. 38, ал. 1 от ЗХУ, с цел гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда, работодателите се задължават да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота, както следва: работодатели с 50 до 99 работници и служители - едно лице с трайни увреждания; работодатели със 100 и над 100 работници и служители - две на сто от средносписъчния си състав.

Работодателите имат гратисен период от януари до март всяка година да намерят и назначат такива лица с увреждания. Ако не успеят, могат да подадат заявка в Агенцията по заетостта, че имат нужда от такова лице (лица), за да попълнят квотата си. Те получават гратисен период от още 3 месеца, в които да търсят такива кандидати. Ако през тези 3 месеца от Агенцията не могат да намерят кандидат, работодателите са освободени да плащат компенсационни вноски за цялата година.

В случай, че от Агенцията по заетостта намерят такъв човек, но работодателят не одобри неговата характеристика, той плаща компенсационна вноска - 30% от минималната работна заплата за всяка година. Вторият вариант е работодателят да се свърже с организации, строго профилирани за хора с увреждания, като „Съюз на слепите в България“, „Съюз на глухите в България“ и др., чиито членове произвеждат различни изделия.

На работодателите се предоставя квота, вместо да плащат компенсационна вноска, да закупуват всяка година продукти, произведени от членовете на тези съюзи за определена сума. В тази връзка, създателите на „GobStarGet“ ще включат в платформата секция за онлайн продажби на изделия на хора от уязвимите групи, за да ги подпомогнат финансово.

„Намеренията ни са да работим в тясно сътрудничество със специализираните съюзи за хората с увреждания - казват от „Сдружение Азбукари“. - Хората с увреждания трябва да знаят своите права и да са по-активни. Жалко е, когато работодатели търсят такива кандидати с определена квалификация, а често няма механизъм, по който едните и другите да се срещнат. Нашата платформа дава бързо решение на този проблем.“

„JobStarGet“ осигурява консултанти и на хората с увреждания, и на работодателите. Социалната мисия на платформата е не само да подпомогне хората  от уязвимите групи, но и да повдигне имиджа на фирмите, като те се включат в почетния списък на компании с корпоративна социална отговорност.

В платформата ще се публикуват мотивиращи истории на хора с увреждания, които, след дълъг период на безработица, са успели да се реализират. Ще се представят и истории на фирми, които чрез „JobStarGet“ са намерили качествени служители.

„Искаме да преобърнем мисленето на ръководителите на компаниите - казват от „JobStarGet“. - Искаме да осъзнаят колко е важно за техния имидж те самите да бъдат активни в търсенето на квалифицирани служители с увреждания. Сред хората от уязвимите групи има такива, които биха създали добавена стойност в определена структура на една фирма. Един човек с увреждане може да добави ценен интелект, който да носи печалба на фирмата, и в същото време чрез него да се покачва общественият имидж на компанията.“

„Искаме работодателите да осъзнаят, че не им е по-изгодно да плащат компенсационна вноска за това, че не са наели лица с увреждания. По-изгодно е да наемат висококвалифицирани хора с увреждания, благодарение на които се покачват оборотът и печалбата на фирмата им. Сред хората от уязвимите групи има такива с висока експертиза, просто трябва да бъдат извадени на светло и представени на работодателите. В това е основната мисия на „JobStarGet“ като иновативен динамичен социален медиатор“, казват от „Сдружение Азбукари“.