Брой 218 (475), 08-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Мобилизиране на потенциала на иновациите за растеж: комисар Хаан призовава регионите в ЕС да действат


Повишаването на конкурентоспособността на регионите в Европейския съюз чрез инвестиции на равнище ЕС и целенасочено планиране бе изтъкнато днес от комисаря по регионалната политика Йоханес Хаан. В речта си на конференцията „Регионите като двигатели на нов растеж чрез интелигентна специализация“ в Брюксел комисар Хаан настоятелно призова регионите да определят своите най-важни активи и да съсредоточат ресурсите си върху тях, за да подобрят конкурентното си предимство. На проявата на високо равнище, организирана от Генерална дирекция „Регионална политика“ и регион Фландрия, се обсъжда как стратегиите за т.нар. „интелигентна специализация“ се изпълняват в страните и регионите в Европа. Те са основен елемент в новата политика на ЕС за сближаване и предварително условие за използването на инвестиции в рамките на Европейския фонд за регионално развитие.

В изказване преди срещата комисар Хаан заяви: „Спешно е необходимо европейските региони да напреднат по отношение на иновациите. Откриването и използването на силните страни на регионите трябва да доведат до по-разумни и по-целенасочени инвестиции, с повече добавена стойност и по-силен ефект. Това ще ни позволи да постигнем по-големи резултати с по-малко ресурси и да активираме иновационния потенциал на всеки европейски регион“.

Той добави: „Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност. Само в такъв случай можем да задоволяваме потребностите на реалната икономика, на предприятията и хората, които са неин двигател. Съществуващи стратегии като например съсредоточаването върху син растеж на Канарските острови, стратегията за иновации в здравеопазването във Фландрия или модернизирането на обувната промишленост в регион Марке в Италия са успешни примери за региони, обединяващи усилията си с различни заинтересовани лица в името на общи цели за растеж и иновации“.

Министър-председателят на правителството на Фландрия Крис Петерс заяви: „Трябва да увеличим максимално нашия потенциал за индустриален растеж чрез сътрудничество и интелигентно използване на нашите взаимнодопълващи се активи. Тази амбиция трябва да бъде споделена от политическите лидери от всички региони, които желаят да поддържат и укрепват тяхната промишленост. Затова аз твърдо вярвам в голямата добавена стойност на „Водещата инициатива за растеж чрез интелигентна специализация“, на която днес дадоха начало 10 водещи европейски промишлени региона. С тази инициатива ние подчертаваме, че регионите трябва да поемат отговорност при оформянето и укрепването на европейската политика“.

Дебатът се провежда в критичен момент, тъй като предложенията за новата политика за сближаване за периода 2014-2020 г. са във финална фаза. Ключово за новата реформирана политика е въвеждането на условия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да се изразходват средства. Едно от тях е разработването на ясна и внимателно изготвена „стратегия за интелигентна специализация“ за научни изследвания и иновации. Тя би трябвало да ръководи използването на инвестициите през следващите 7 години и да гарантира постигането на ясни цели.

Председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой ще произнесе основната реч на събитието. Освен комисар Хаан, на конференцията ще направят изказвания и Данута Хюбнер, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, и Крис Петерс, министър-председател на Фландрия. Идеята на проявата, насочена предимно към създателите на политики, изследователите и промишления сектор в областта на научните изследвания, иновациите и регионалното развитие, е да се проучи въпросът за трансграничното сътрудничество и синергиите между съществуващите стратегии.

Комисията също така подчертава взаимното допълване на финансирането по линия на политиката на сближаване и финансирането на научни изследвания от ЕС за стимулиране на иновациите в регионите. Новата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ще подкрепя побратимяването на нововъзникващи и вече съществуващи институции, които създават съвместно центрове за високи постижения, да обменят персонал и да предоставят експертни съвети и помощ, както и създаването на нови катедри в рамките на Европейското научноизследователско пространство („ERA-chairs“), за да бъдат привлечени водещи учени.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бюрокрацията, променливото законодателство, корупцията и нелоялната конкуренция – основни спънки за бизнеса и през 2013-та
Анкетно проучване на БТПП за условията за бизнес и инвестиции в страната Още
БТПП представи в парламента позицията си към проектобюджет 2014
Палатата изразява несъгласие и резерви по отношение на някои параметри, които са в тежест на бизнеса .... Още
Становище на Палатата по законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване
Предложеното ново съотношение на броя представителите на държавата и на социалните партньори в органите на управление на НЗОК нарушава паритета... Още
Алтернативни способи за бизнес финансиране бяха представени в Палатата
Разгледани бяха практически подходи за идентифициране на най-подходящите решения Още
Студенти от Международния университет Флорида посетиха БТПП
Демократичният преход и административната реформа в България са сред темите на обучението им Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси
От 20 до 40% по-нисък данък за коли с катализатор Още
Публикуван е регламент относно ДДС третиране на далекосъобщителни услуги, услуги по радио и телевизионно разпространение и услуги извършвани по електронен път
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Мобилизиране на потенциала на иновациите за растеж: комисар Хаан призовава регионите в ЕС да действат
Стратегиите за интелигентна специализация следва да бъдат разработени съвместно с частния сектор, изследователите и иновационната общност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Втора среща на Китай и 16-те страни от Централна и Източна Европа в Букурещ
Български компании са поканени да участват в срещата Още