Брой 168 (928), 01-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Достъп до е-услуги на НАП от 1 септември 2015 г.


НАП съобщава, че от днес, 1 септември 2015 г. лицата с КЕП на задължено лице или КЕП на упълномощено лице, които имат заявен или разрешен само частичен достъп до услугите на НАП, няма да имат възможност да подават данни през следните услуги: 

 1. Искане за издаване на документ;
 2. ДДС за възстановяване - VAT refund;
 3. Информационна система Mini one stop shop (MOSS);
 4. Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;
 5. Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
 6. Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;
 7. Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
 8. Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;
 9. Подаване на данни за дневни отчети за горива;
 10. Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;
 11. Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;
 12. Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;
 13. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;
 14. „Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.

На лицата, които са ползвали гореописаните услуги чрез частичен достъп, получен преди 20.07.2015 г., беше предоставен гратисен период - до 31.08.2015 г., за да предприемете действия за заявяване и/или получаване на съответните права за пълен достъп. 

Проверка на актуалното състояние на нивата за достъп на всяко лице можете да направите в „Справката за достъп до електронните услуги на НАП за конкретен сертификат“ налична в профила на лицето в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.

Информацията за правилата и реда за ползване на електронните услуги на НАП с КЕП можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно образувано от КЗК производство по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници
Да не се поставят в различна икономическа среда инвеститори в един и същ стопански сектор Още
БТПП организира двустранни бизнес срещи с фирми и клъстери от Германия
По повод на официално посещение у нас на делегация от Саксония-Анхалт - 30 септември 2015 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Финална конференция и Практически семинар за оценка по проект “Управление на качеството за устойчив туризъм”
Покана от Търговско-промишлена палата-Враца – партньор по проекта Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Покана от Търговската секция при Посолството на Република Турция Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Броят на нефинансовите предприятия и заетите в тях са нараснали през 2014 г.
С бърз темп се увеличават фирмите в IT сектора и брокерските предприятия Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Достъп до е-услуги на НАП от 1 септември 2015 г.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Eнергийна ефективност в периферните райони”
Ориентирана към публичната инфраструктура и жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система Още
ДФЗ отваря мярка за проекти за закупуване на земеделска техника
Приемът ще е от 7 до 12 септември Още