Брой 1 (1013), 04-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ

Годишна отчетност за дейността на предприятията


НАП информира, че и през 2016 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД), т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността на едно място, съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, моля да кликнете върху съответната група, в която попадате:

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс – еднолични търговци (ЕТ)

 Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) през 2015 година

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, включително политически партии, църкви, читалища и др.;

5. Застрахователи;

6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

7. Пенсионноосигурителни дружества;

8. Пенсионни фондове;

9. Бюджетни предприятия;

10. Банки;

11. Икономически неактивни предприятия.

Ако сте били икономически неактивно лице през отчетната 2015 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2015 година (Приложение 11).

Лицата, които имат задължение за подаване на годишна данъчна декларация следва да подадат годишен отчет за дейността:

1. Преди подаване на годишната данъчна декларация, когато същата се подава по електронен път. В този случай ГОД се подава:

1.1. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” на следния интернет адрес - https://isbs.nsi.bg.  

1.2. по електронен път чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП в ИС „Бизнес статистика” на следния интернет адрес - https://isbs.nsi.bg. – само от физически лица и еднолични търговци (EТ).    

2. Едновременно при подаване на годишна данъчна декларация в съответните териториални структури на НАП; по пощата с известие за доставка (обратна разписка) или в пощенската станция. В този случай се подава хартиен формуляр на ГОД. 

Лицата, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2015 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2015 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното теритоирално статистическо бюро на хартия.

На интернет страницата на НСИ, в рубриката "Годишна отчетност за 2015 година"са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнесът очаква ръст на износа през 2016 година
По отношение на заетостта обаче има по-малко положителни нагласи Още
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Олег Стоилов: 2015 беше добра за бизнеса в Стара Загора
Положителното е, че градът започва да развива и други отрасли като машиностроене и дървопреработване Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Одобрен е годишен план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие
За преодоляване на демографските дисбаланси, свързани с ниската раждаемост, миграционни процеси... Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Годишна отчетност за дейността на предприятията
И през 2016 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността Още
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обнародвани са два регламента на Европейската комисия, свързани със създаване на Митнически кодекс на Съюза от 1 май 2016 г.
Целта е да се модернизират и автоматизират митническите процедури, да се улесни дейността на икономическите оператори Още