Назад

Справка "стар-нов код" в Регистър БУЛСТАТ


Агенцията по вписванията информира, че след надграждането на Регистър БУЛСТАТ, справка за връзката „стар-нов код“ може да се извършва на страницата на регистър БУЛСТАТ - http://www.bulstat.bg, раздел „Справки“, Справка стар-нов код. В поле „Код по БУЛСТАТ“ се въвежда 10-значния код по БУЛСТАТ, съвпадащ с ЕГН/ЛНЧ, след което се натиска бутон „Търси“. Като резултат ще се изведе информация за стария код по БУЛСТАТ, актуалния код по БУЛСТАТ и наименованието на субекта.“

Припомняме, че ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен Код от 4 януари 2022 г. Тази промяна не изисква от потребителите да подават документи или заявления.

Новите 9-значни кодове ще осигурят защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Промяната е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR) и засяга повече от 300 хил. души в България.

Промяната е в изпълнение на Закона за изменение и допълнение към Закона за регистър БУЛСТАТ.