Назад

Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2021 г.


Публикувани са новите образци на годишни данъчни декларации за 2021 г. - за доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ с приложенията към нея и за корпоративен данък по чл. 92 от ЗКПО

В рубриката "Формуляри" са актуализирани още Справка за окончателния размер на осигурителния доход и Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ