Назад

Обнародван е Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност


В Държавен вестник  бр. 111 от дата 31.12.2021 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИ ЗДДС), в сила от 1 януари 2022 г.

С промени в преходни и заключителни разпоредби (ПЗР):

  • § 4 от ЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 55 от 2020 г.) 
  • § 70  от ПЗР на ЗИД ЗДДС (обн. ДВ, бр. 104 от 2020 г.; посл. доп.), както и
  • § 10 от ПЗР на ЗИД ЗМДТ

срокът на прилагане на намалената данъчна ставка от 9 на сто за стоки и услуги, изброени чл. 66, ал. 2, т. 2- 7 от ЗДДС, е удължен до 31 декември 2022 г.