Брой 248 (758), 23-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Утвърдени са образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които ще се подават през 2015 г.


През 2015 г. декларацията за доходите на физическите лица отново съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход.   

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2014 г. (образец 2001б) за доходите на физическите лица, с право на ползване данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ

Приложение 1 (образец 2011) - Доходи от трудови правоотношения

Приложение 2 (образец 2021) - Доходи от стопанска дейност като ЕТ

Приложение 3 (образец 2031) - Доходи от друга стопанска дейност

Приложение 4 (образец 2041) - Доходи от наем или от друго

Приложение 5 (образец 2051) - Доходи от прехвърляне на права/имущество

Приложение 6 (образец 2061) - Доходи от други източници

Приложение 7 (образец 2071) - Доходи, от дейности подлежащи на облагане с патентен данък

Приложение 8 (образец 2081) - Притежавани акции, дялови участия ...

Приложение 9 (образец 2091) - Прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане

Приложение 10 (образец 2010) - Ползване на данъчни облекчения

Приложение 11 (2020) - Предоставени/получени парични заеми

Приложение 12 (образец 2030) - Преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2014 г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)

Нови образци на декларации за корпоративни данъци:

Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2014 г., с приложения

Публикувани са и помощни справки към годишните данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО и чл. 50 от ЗДДФЛ. Попълването им не е задължително. При необходимост същите могат да се ползват за целите на попълване на посочените декларации. Помощните справки може да се използват за улеснение при определяне на суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат. Те не се подават заедно с декларациите и може да се съхраняват от лицето. Справките са следните:

  • Амортизируеми активи;
  • Пренасяне на данъчни загуби;
  • Регулиране на слабата капитализация;
  • Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО.

Публикувана е и таблица с методите за премахване на двойното данъчно облагане,  приложими в България.  Методите са приложими съгласно сключените СИДДО по отношение на печалбите и доходите, реализирани от местни за Република България лица в чужбина.

Утвърден е и образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии за 2015 г.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отново дари средства за благотворителната инициатива „Българската Коледа“
Всички вярваме, че по Коледа стават чудеса. Има добри хора, които не само вярват, но и помагат чудесата наистина да се случат ! Още
Среща с кмета на община Босилеград
Дискутирани бяха възможностите за организиране на бизнес форум в Босилеград с представяне на икономическия потенциал на общината и посещение на заводи в региона Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Иновативните „таксита”
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Софтуер на Министерството на финансите свързва системите за местни данъци и такси на общините със системата на МВР за автоматично регистриране на автомобили
С безплатен персонален идентификационен код гражданите ще могат да правят проверки в данъчно-осигурителната си сметка в НАП Още
Утвърдени са образци на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДЗП, които ще се подават през 2015 г.
Предстои образците да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Ръст на лошите и преструктурираните кредити през ноември
Депозитите на фирмите са се свили с 3,8 на сто, показват данните на БНБ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Създават се условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права
Целта е да се въведат в националното законодателство някои разрешени начини на използване на „осиротели” произведения Още