Назад

Национална конференция за креативните индустрии с международно участие и нетуъркинг „CreaTech Summit South-East Europe 2024“


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Национална конференция за креативните индустрии с международно участие и нетуъркинг „CreaTech Summit South-East Europe 2024“, която ще се проведе на 29.02.2024 г. в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София. Основен партньор на ИАНМСП в организацията на събитието е Сдружение „КреаТех България“.

Културните и творческите индустрии (КТИ) играят важна роля в съвременното развитие на нашето общество и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и индивидуална креативност, те генерират значителен икономически резултат и спомагат за формирането идентичност, култура и ценности. Секторът демонстрира растеж над средния за страната и създава работни места, като същевременно има значителен потенциал за укрепване на благосъстоянието на хората. С появата и утвърждаването на креативни бизнес модели, КТИ все повече се превръщат в решаващ компонент във веригата на стойността на почти всеки продукти и услуги.

Основната цел на Националната конференция за креативните индустрии „CreaTech Summit South-East Europe 2024“ е да се осъществи максимално широк обществен дебат и да се подготви основа за актуализиране на политиките и практиките за развитие на КТИ, съобразени с актуалните световни тенденции и добрите практики от България и Европа.

Специфичните цели на събитието са:

  • Стимулиране на споделянето на знания и опит между участници, експерти и професионалисти от различни области, свързани с КТИ;
  • Анализ на процеса на създаване и внедряване на иновации в културата, и изследване на предприемаческия процес в областта на КТИ;
  • Насърчаване на работата в мрежа и дебат между участниците около казуси и добри практики от България и Европа;
  • Изграждане на капацитет за управление на процесите в сектора и за максимизиране възможностите му за развитие.

Като основен резултат, провеждането на „CreaTech Summit South-East Europe 2024“ се очаква да допринесе за изграждането и поддържането на ефективно работеща екосистема, обединяваща знания, опит и ресурси на представители на различни сфери на КТИ на национално и международно ниво.

При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 27 февруари 2024 г. Програмата на събитието ще бъдe изпратена допълнително на регистрираните участници.

Допълнителна информация във връзка с предстоящото събитие може да бъде получена от Томислав Атанасов на тел. 02 940 79 83.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.