Назад

Научен семинар на тема „Маркетинг стратегии на агросектори и региони“


На 9 февруари 2024 г. от 16:00 ч. в Голямата зала на Института за икономически изследвания при БАН в София ще се проведе съвместен научен семинар на секция „Икономически науки“ на СУБ и ИИИ при БАН на тема „Маркетинг стратегии на агросектори и региони“ с лектор доц. д.н. Л. Любенов от Русенски технически университет.

Ще се представи интегриран модел на маркетинг стратегиите на агросекторно и регионално равнище, в контекста на зелената кръгова биоикономика, който изразява симбиозата между използването на природните ресурси и политики, основаваща се на безотпадно производство и осигуряващи екосистемната услуга опрашване от сектор пчеларство. Маркетинг стратегиите на секторно (пчеларство, зърнопроизводство и др.) и регионално (област Русе и др.) равнище способстват решаването на проблеми на микро-, макро- и меганиво - опазване на околната среда, постигане на международна конкурентоспособност и др. Те са изходна база за бизнес стратегиите и политиките на наднационално и глобално равнище, и показват способността им за решаване на микро-, мезо- и макро проблеми. Маркетинг стратегиите могат значително да увеличат потенциала на регионалните продукти и доходите на регионалните стопанства, както и социалното, икономическото и екологичното развитие на регионите чрез зелени маркетинг политики - екобрандиране и зелено позициониране. Те позволяват постигане на конкурентоспособност на международно равнище. Сътрудничеството е основният проблем на пчеларските стопанства от област Русе, които за да оцелеят, просперират и постигнат конкурентоспособност на определени пазари, трябва да разработят маркетинг стратегии, които да прилагат на секторно и регионално равнище, чрез хоризонтални, вътрешни и вертикални взаимоотношения. Това е валидно и за други агросектори и региони, в които преобладават дребните стопанства.