Брой 124 (1388), 03-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Възможности, предлагани от съвместния изследователски център на Eвропейската комисия


Съвместният изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) отваря своите научни лаборатории и съоръжения за хора, работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия (МСП) и по-общо в публичния и частния сектор. Тази инициатива е извън квотата за командировани национални експерти и дава огромен шанс за създаване на партньорски контакти, получаване на топ-ниво обучение, но и взаимстване на опит за осигуряването на отворен достъп до научноизследователска инфраструктура, от което може да се ползват бъдещите Центрове за върхови постижения, Центрове за компетентност, регионални центрове и други обекти от Пътната карта за научноизследователска инфраструктура.

 Предоставянето на достъп до гостуващите изследователи е част от стратегията на JRC за:

  • подобряване на разпространението на научно знание;
  • повишаване на конкурентоспособността;
  • преодоляване на разликата между научните изследвания и промишлеността.

Учените ще имат възможност да работят в следните области:

  • ядрена безопасност и сигурност (лаборатории на Евратом);
  • химия;
  • биологични науки / науки за живота;
  • физика;
  • Информационни и комуникационни технологии/

 Пилотно, ще бъдат отворени три съоръжения в Испра (Италия) в областта на безопасността и сигурността на сградите и на нано-биотехнологиите.

 Другите обекти на СИЦ в Белгия, Германия и Нидерландия планират постепенно да осигурят достъп след завършване на пилотната фаза през 2017-2018 г.

 Ще има два вида достъп до научноизследователските инфраструктури на СИЦ:

 Първата (основана на съответствието) се основава на научното и социално-икономическото значение на предложения проект и включва процес на подбор за преглед от експерти след покана за представяне на предложения. Този вид достъп е насочен основно към университетите, научноизследователските институции и малките и средните предприятия (МСП) в области, свързани със стратегическите приоритети на СИЦ и приоритетите на ЕС, свързани със стандартизацията, интеграцията и сближаването, устойчивия растеж и конкурентоспособността.

 Повече информация за отворените обяви и крайните срокове се намират на: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходима е икономическа обосновка за механизма за поетапно ограничаване на плащанията в брой
Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК Още
БТПП участва в семинар, посветен на възможностите за търговия и инвестиции в България
Организиран от Българско-турската търговско-индустриална камара и Посолството на Турция в София Още
Ръководството на Палатата посети фестивала „Азия отблизо“
Проведе поредица от срещи с дипломати от азиатските посолства Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Становище на министъра на труда за командироването в чужбина
Предоставяне на услуги от български работодатели в други държави Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова е-услуга "Справка за декларираните продажби от регистрирани по ЗДДС лица за определен данъчен период" от НАП
Предоставя се възможност за проврка на коректното отразяване от доставчиците на направените от тях покупки Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатите по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда Още
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обществен съвет ще координира проверките за двоен стандарт на храните
Наблюдението на цените и етикетите на различни продукти ще стане регулярно Още
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Възможности, предлагани от съвместния изследователски център на Eвропейската комисия
За работещи в академични среди и научноизследователски организации, индустрията, малки и средни предприятия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство