Брой 90 (95), 10-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от ЕС


Недостатъчната степен на усвояване на средства от европейските фондове през първия програмен период (21.32% към 15.04.2012 г.) в България показва необходимостта от промяна на нормативната рамка, която да създаде условия за ефективно усвояване  на финансовите средства от ЕС.

Проучванията сред членовете на БТПП през 2011 г. показват, че бизнесът среща следните основни проблеми при усвояването на средствата от ЕС:

 • административни: голям обем от документация; спорни текстове с възможности за различни тълкувания; липса на прозрачност при оценка на проектите; закъснения при подписване на договора.
 • финансови: забавяне на плащанията по проекти; необходимост от собствени средства за заплащане на банкова гаранция – размерът й прави проектите недостъпни за МСП.

БТПП подкрепя идеята за разработване и приемане на Закон за управление на средствата от Европейския съюз за постигане на следните основни цели:

 • Създаване на предсказуема и ефективна нормативна рамка за управлението на средствата от ЕС
 • Унифициране на процедурите
 • Създаване на механизъм за координация на отделните оперативни програми
 • Премахване на фрагментарността и по-голяма стабилност на нормативната уредба.

От гледна точка на положителните резултати, които биха се постигнали с достигането на посочените цели, законът следва да обхваща (да регламентира) всички обществени отношения, свързани с управлението на средствата от ЕС, които се подават на трайна уредба (чл. 3 от Закона за нормативните актове-ЗНА), вкл. и тези, свързани с фондовете „Миграция и убежище” и „Вътрешна сигурност”, процедурите по обжалване, системите за контрол и др. под.

Становището на БТПП е, че  към раздела в закона, свързан с обжалването на процедурите по избора и изпълнението на проектите, трябва да се подхожда много внимателно, като се регламентира стриктно обхватът на предмета на обжалването, за да не се получи забавяне в усвояването на еврофондовете, поради продължителни процедури за обжалване, блокиращи стартирането и изпълнението на проектите.

Необходимо е също да се определят разумни, но по възможност кратки срокове за разглеждане  на  подадените жалби пред съответния орган.

БТПП настоява в Закона за управление на средствата от ЕС да се включат следните изисквания:

 • Въвеждане на механизъм за намаляване на административната тежест /премахване на излишна и дублираща се документация и тромави процедури на контрол/ в процеса на усвояването на средствата от ЕС
 • Задължително прилагане на възможността за електронно подаване на проектни предложения и на междинни/финални технически и финансови отчети
 • Изчерпателност (еднократност) на възраженията/исканията за допълнителни пояснения на управляващия/договарящия орган по представените им от бенефициента документи, за да не се налага прекъсване на сроковете за верификацията на разходите
 • Съблюдаване на условията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16.02.2011 г. за своевременно изплащане на бенефициентите на дължимите им разходи
 • Предвиждане повишаване на размера на авансовите плащания и премахване изискването за банкова гаранция от фирмите
 • Изрична забрана за промяна от управляващия/договарящия орган на специфичните изисквания, свързани с условията и документите по процедурите и отчитането на направените разходи.

Пълният текст на Становището тук

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Концепция за изготвяне на Закон за управление на средствата от ЕС
Палатата подкрепя идеята за разработване и приемане на Закона Още
Новоназначеният български посланик в Аржентина посети БТПП
С новия си пост посланикът ще покрива и страните Чили, Уругвай, Парагвай и Боливия Още
Покана за участие в бизнес срещи с китайски фирми от провинция Ляонин
Китайските компании имат интереси в областите изкуство, бижутерия, инфраструктурни проекти и вътрешен дизайн Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
В млечните продукти се забранява добавянето на мазнини и протеини с немлечен произход
Въвеждат се унифицирани критерии по отношение производството на млечни продукти с цел защита интересите на българските производители на сурово мляко и млечни продукти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ДФЗ ще представи схемата „Възстановявания при износ на селскостопански продукти към трети страни”
Ще бъде представена спецификата на схемата като пазарна мярка на Общата селскостопанска политика с финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието Още