Брой 163 (168), 22-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП

Единният, доброволен, електронен търговски регистър на БТПП е модерна платформа, отговаряща на нарасналите нужди на бизнеса за бърза, надеждна и опростена процедура за регистрация и информация в подкрепа на стопанската дейност на предприемачите. 

Публичната част на информационната система е предназначена да осигури достъп на клиентите на БТПП до данните за регистрираните компании и търговски представителства, съхранявани в системата. Данните на регистрираните правни субекти, достъпни през публичната част, са съобразени с нормативната база (ТЗ, ЗЮЛНЦ, ЗК, ЗЗЛД и др.). Системата осигурява възможност за търсене и извеждане на данните за регистрираните лица по определени критерии и комбинация от тях.

Търсене - задаване критерии за търсене

Всеки потребител на „публичната част” може да търси информация в категория Компании и други правни субекти ( над  50  хил. вписвания) или Търговски представителства (3570  вписвания). Системата позволява търсене по  различни критерии:

- Пълно име на субект (наименование) – наименование на юридическо лице или име на физическо лице, клиент на БТПП
- Клиентски номер, даден от системата, когато клиентът се е регистрирал в БТПП;
- БУЛСТАТ на правния субект.

Могат да се използват допълнителни критерии за търсене, като:

- дялово участие – избор на процента на чуждестранното участие в компанията;
- резидентност – държавата, където е регистрирана фирмата;
-име на представител/ представител по право, упълномощен представител, служител на фирма, съдружник, ликвидатор, синдик, временен синдик, собственик на капитала;
- държава на чуждестранното лице – отнася се за търговско представителство;
- ДДС регистрация – има ли компанията регистрация по ДДС и извличане на  ДДС номер;
- Сфера на дейност;
- Управление на компанията;
- Икономически параметри – уставен капитал/ брой работници.

Извеждане на справки

В резултат на търсенето се извлича списък на клиентите, отговарящи на зададените критерии за търсене. От списъка може да се избере клиент, група клиенти или всички клиенти от извадката, за които да се генерира справка. Тя включва публично достъпните данни за клиентите, записани в системата. Извеждането на справката може да е на екран или във файл:

Особеностите за работа със системата можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 50 хил. фирми и 3500 търговски представителства Още
БТПП и Пекинският университет ще си партнират за подобряване на комуникацията между българския и китайския бизнес
Пекинският университет въвежда програма „Как да правим бизнес с Китай” за обучение на чуждестранни студенти и млади бизнесмени Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес мисия в САЩ за посещение на търговското изложение за води - Ню Орлеанс, Луизиана
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
По-лесен достъп на европейски строителни консултанти у нас
Предвижда се създаването на отделен публичен регистър за тях Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
От днес Русия е пълноправен член на Световната търговска организация
В СТО членуват 156 държави, които реализират над 97% от международната търговия в света Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Младите хора в Европа
Безработните млади хора в ЕС са 5,5 милиона Още