Назад

4.6% безработица през третото тримесечие на 2021 година


Основни показатели за икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2021 година:

  • Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.9%.
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.5%.
  • Коефициентът на безработица е 4.6%.
  • Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 53.2 хил., или 4.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 134.4 хил., от които 1 677.3 хил. мъже и 1 457.1 хил. жени. Коефициентът на заетост е 53.4%, съответно 59.7% при мъжете и 47.6% при жените.

През третото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 967.0 хил., или 62.8% от заетите лица, в индустрията - 952.6 хил. (30.4%), и в селското, горското и рибното стопанство - 214.8 хил. (6.9%).

От всички заети лица 3.8% (118.0 хил.) са работодатели, 7.1% (221.4 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.5% (2 775.4 хил.) - наети лица, и 0.6% (19.6 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 104.5 хил. (75.8%) работят в частния сектор, а 671.0 хил. (24.2%) - в обществения.

През третото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

  • Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 042.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.5% (73.1% за мъжете и 65.8% за жените).
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.7% (41.5% за мъжете и 31.6% за жените). 
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.5%, съответно 78.5% за мъжете и 70.5% за жените.
  • Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 610.1 хил., или 66.2% от населението в същата възрастова група (71.1% от мъжете и 61.6% от жените).

Безработица

През третото тримесечие на 2021 г. безработни са 150.6 хил. души, от които 85.4 хил. (56.7%) са мъже и 65.1 хил. (43.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.6%, съответно 4.8% за мъжете и 4.3% за жените.

От всички безработни лица 15.0% са с висше образование, 51.9% - със средно, и 33.1% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.1% за висше образование, 4.3% за средно образование и 12.8% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година e 73.0 хил. (48.5% от всички безработни), а този на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) - 77.6 хиляди (51.5%). Коефициентът на продължителна безработица е 2.4%, съответно 2.6% при мъжете и 2.1% при жените.

От общия брой на безработните лица 120.9 хил., или 80.3%, са имали предишна работа, която са напуснали поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 29.7 хил., или 19.7%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 10.3%, съответно 10.7% за мъжете и 9.8% за жените. 

Икономическа неактивност

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 588.1 хил., от които 1 047.3 хил. (40.5%) са мъже и 1 540.8 хил. (59.5%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 187.6 хил., или 27.1% от населението в същата възрастова група.