Назад

Обнародван е новият Закон за Българската народна банка


В Държавен вестник от вчера, 13 февруари, е обнародван новият Закон за Българската народна банка, който ще влезе в сила от деня, посочен в Решението на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България.

С приемането на този закон се изпълнява изискването за правна конвергенция на устройствения закон на българската централна банка, като се осъществява правната й интеграция в Евросистемата при въвеждане на еврото като парична единица на Република България. Новият Закон за Българската народна банка отразява и правните несъответствия, отчетени в Докладите за конвергенция на Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия. Основен подход в закона е прилагането на законодателна техника, която избягва възпроизвеждането на пряко приложимите ДФЕС и Устава на Европейската система от централни банки и на Европейската централна банка, а вместо това, където е уместно, се включват препратки към тях.

В рамките на формалната процедура на съгласуване на новия устройствен закон на българската централна банка, на 18 септември 2023 г. Управителният съвет на ЕЦБ прие Становище относно интеграцията на Българската народна банка в Евросистемата (CON/2023/27). В становището си ЕЦБ изразява позитивна оценка както за целта на закона да се постигне необходимото равнище на правна конвергенция, така и използваната в него техника да се избягва възпроизвеждането на пряко приложимите разпоредби от правото на Съюза.

Новият Закон за Българската народна банка, мотивите към него, както и докладът за цялостната предварителна оценка на неговото въздействие са публикувани тук.