Назад

Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии представи програмата си за 2024 г.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе  работна среща с Управителния борд на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии (СИДНТ). Радослав Петков, председател на  Съвета, представи основните цели и инициативи на организацията и рамката за изпълнение на   програмата за  2024 г. - „Развитие на иновационната екосистема за устойчива трансформация в предприятията“.

В срещата участваха и членовете на Управителния борд на Съвета – зам.- председателят доц. д-р Атанас Георгиев, проф. д-р инж. Фантина Рангелова, Камен Славов, адв. Костадин Манев, д-р Тодор Воденичаров, Никола Руйчев. От страна на БТПП се включи и д-р Васил Тодоров, главен секретар.

По време на работната среща  бяха отбелязани постигнатите резултати и  активната дейност на Съвета по приоритети, свързани с надграждане на иновационната активност на предприятията, технологичния трансфер между университети и бизнеса, инициативи за подкрепа на МСП в защита и управление на тяхната интелектуална собственост и целящи да стимулират иновациите и конкурентоспособността.

СИДНТ поставя конкретен фокус в Програмата си за 2024 г. върху:

 • Ускоряване на интеграцията на Индустрия 4.0: Подобряване на приемането на интелигентни технологии и процеси в различните индустрии за повишаване на ефективността, производителността и устойчивостта;
 • Дигитална трансформация: насърчаване на дигитална екосистема, която поддържа иновациите, сътрудничеството и предприемачеството за стимулиране на икономическия растеж;
 • Иновационен Хъб за авангардни технологии в киберсигурността;
 • Изкуствен интелект за бизнес ефективност: разработване и внедряване на AI решения за оптимизиране на операциите, повишаване на производителността и предлагане на добавена стойност на услугите;
 • Зелена трансформация: промотиране на устойчиви практики и иновативни технологии, които допринасят за икономика с ниски въглеродни емисии и опазване на околната среда;
 • Имплементация на кръговата икономика: насърчаване на разработването и приемането на модели на кръгова икономика за оптимизиране на използването на ресурсите и минимизиране на отпадъците;
 • Развитие на капацитета на иновативните предприятия за защита на интелектуална собственост върху разработките, даващо им възможност да затвърждават водещи международни позиции в съответния сектор;
 • Технологичен трансфер – програми за сътрудничество за иновации и трансфер на знания и технологии и разработване на индустриални програми за технологично развитие и иновации в петте тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.;
 • Активно партньорство с ИАМСП в подготовката и развитието на програмите и тяхното популяризиране в индустриалния сектор;
 • Развитие на иновационната активност и потенциал на предприятията в тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
 • Посредничество за политики: тясно сътрудничество с институциите за създаване на подкрепяща регулаторна среда за иновации, дигитализация и устойчиви икономически практики. Активна работа с ресорните министерства  в работни групи с участието на  представители на Управителния борд и членове на Съвета.

Оценявайки работата на Съвета, Цветан Симеонов предложи съдействието на БТПП за още по-мащабното развитие на инициативи, свързани с иновационната активност на предприятията, както и развитие на съвместни програми и проекти в сферата на иновациите и новите  технологии на Съвета с Япония и Южна Корея.

Обсъдена беше и  предстоящата на 26 февруари дискусионна среща на високо равнище на тема "Иновациите - водещ фактор в развитието на предприятията и регионите 2024 - предизвикателства и възможности", организирана от СИДНТ.  В срещата ще участват представители на министерства, асоциирани членове на Съвета, Фонд на фондовете, Патентно ведомство. Членовете на Съвета и заинтересовани членове на БТПП ще бъдат запознати с политики и конкретни мерки, планирани за тази година, които имат отношение към постигане на целите, свързани с Технологичния трансфер между бизнес и университети, със Зеления преход, развитие на регионите и синергията между общини и бизнес, възможности за привличане и развитие на човешките ресурси на предприятията  в НИРД.

Председателят на БТПП увери членовете на Управителния борд на СИДНТ, че ще съдейства на Съвета  за създаване на партньорства с международни и  местни индустриални палати и сродни структури.