Назад

Обнародвана е Наредбата за прилагане на интервенции в Стратегическия план за секторите „Мляко и млечни продукти“ и „Плодове и зеленчуци“


Наредба за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ е обнародвана в Държавен вестник.

С приемането на Регламент (ЕС) 2021/2115 за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика, сектор „Плодове и зеленчуци“ се подкрепя посредством избрани видове интервенции по чл. 47 от същия регламент, а сектор „Мляко и млечни продукти“, чрез избрани видове интервенции по чл. 67, заложени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България 2023 – 2027 г.

Интервенциите оперативни програми в сектор „Мляко и млечни продукти“ ще се прилагат за първи път. Те ще се изпълняват от признати от министъра на земеделието и храните организации на производители, асоциации на организации на производители и от групи на производители от сектора.

Наредбата урежда общите положения, свързани с подпомаганите интервенции и дейности, финансовите условия за подпомагане и недопустимост за двойно финансиране, общите изисквания към кандидатите и реда за кандидатстване по всяка интервенция, както и условията за изплащането на финансовата помощ, контрола върху изпълнението на дейностите, мониторинга и докладването пред Европейската комисия за прилагането на интервенциите, заложени в Стратегическия план.

С наредбата са регламентирани допустимите кандидати, общите изисквания, на които трябва да отговарят, както и специфичните условия за подпомагане по отделните дейности от интервенциите в сектора. За всяка интервенция са уредени видовете разходи, допустими за финансиране, както и условията за тяхното подпомагане.

В нормативния акт е разписан редът за кандидатстване по интервенциите в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“. Подаването на заявленията за подпомагане ще се извършва чрез Системата за електронни услуги и комуникацията между Държавен фонд „Земеделие“ и кандидатите ще се извършва само в системата. Подробно е разписан и редът за изплащане на финансовата помощ, проверките на които подлежат сдруженията, регламентиран е и редът за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“.

С прилагането на Наредбата се очаква да се стимулира сдружаването на земеделските стопани в Република България с цел изпълнението на оперативни програми.