Назад

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните


Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните.

Законопроектът има за цел да осигури постигане на пълно съответствие с разпоредбите на Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води, така че да се осигури съответствие на българското законодателство с европейското, включително да се гарантира спазването на принципа „един и същ извор - едно търговско описание". В тази връзка се въвеждат определения за понятията „находище" и „подземно водно тяло".

Също така се цели подобряване на законодателната уредба за ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.

С прецизиране на разпоредбата относно издаване на здравен сертификат за износ на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се цели осигуряване на условия за издаване на документ, съответстващ на изискванията на компетентните органи на страната, в която ще бъдат изнасяни бутилираните води, който се очаква да бъде издаден от здравните власти на Република България. С цел уеднаквяване на законодателството в тази област се предлагат изменения и на Закона за здравето.

Със законопроекта се предлагат и промени в действащата уредба с цел да се създадат по-добри условия за подобряване на административното обслужване на износителите на бутилирани води за трети страни.