Назад

Приети са промени в Закона за обществените поръчки


Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона обществените поръчки. Промените са в четири групи - изпълняват се ангажименти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ); има законодателни мерки в областта на обществените поръчки, свързани с подготовката за членството на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); подобрява се съответствието на 3акона с европейското законодателство; преодоляват се констатирани проблеми в практиката на възложителите.

Предложени са например мерки, които целят намаляване на неконкурентното възлагане при използване на процедури на договаряне без обявление, като е прецизирана дефиницията на „изключителни обстоятелства" в § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Така ще бъде ограничено прилагането на тези процедури в резултат от недобро планиране и подготовка от страна на възложителя. Предложено е и двойно увеличение на санкциите при нарушения на правилата за възлагане.

Осигурява се възможност да се изисква обосновка за необичайно благоприятни предложения и при подадени само една или две оферти. В тези случаи съпоставка ще се извършва с обявената прогнозна стойност, а когато е неприложимо (напр. единични цени, отстъпки, надценки и др.) - с друга, предварително обявена от възложителя обективна база за сравнение.

Ще се въведе задължение за публичните възложители да поставят екологични изисквания при възлагане на поръчки за доставки и услуги над определени прагове.

Предложени са промени, свързани с практическото прилагане на закона. Прецизирана е разпоредбата на чл. 117а от ЗОП, с цел преодоляване на противоречиво тълкуване относно възможността за индексиране цените на договори при инфлация, когато за съответния предмет няма одобрена методика. В тези случаи размерът на увеличението ще се установява във всеки конкретен случай въз основа на представените доказателства.

Ще бъде създаден експертен консултативен съвет към министъра на финансите като съвещателен орган по въпросите, свързани с осъществяване на контролната дейност в областта на обществените поръчки.