Брой 215 (220), 05-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Испанска фирма търси партньори за изграждане на мощности за производство на пелети от иглолистна дървесина в България


СТИВ – Мадрид изпрати в БТПП информация относно представен проект-предложение от фирма "Горско и дървесинно инженерство и енергетика" (Ingenieria de la Madera, Forestal у Energetica, S.A. - IMFIE) за изграждане на мощности за производство на пелети от иглолистна дървесина в България. Фирмата търси за целта български партньор.

Представен е в синтезиран вид промишления процес с двата му основни раздела: 1) Логистика и предварително третиране на суровините и 2) Същинско производство, както и съответните им фази.

Направен е анализ на продукта, като са обхванати следните моменти: необходимост от продукта, неговата приложимост в условията на енергийна зависимост от фосипните горива и затруднения при постигането на целите и ангажиментите по отношение опазването на околната среда.

Представеното често техническо описание на продукта, включва размери, плътност, калорийна стойност и съпоставка между разход на пелети и газьол.

Описано е приложението на пелетите за промишлени и домакински цели и предимствата - по-ниската икономическа стойност и по-слабото въздействие върху околната среда.

Съвсем синтезирано са представени слабите страни, заплахите, силните страни и възможностите на едно ново предприятие за производство и дистрибуция на този вид гориво.

Предвидените в проекта мощности са разчетени за годишно производство на 20 000 т. Посочени са ориентировъчни параметри на необходимата инфраструктура, а именно:

  • Терен за промишлени цели над 3 хектара с осигурен достьп (път);
  • Покрити застроени площи 1200 м2;
  • Осигурени електричество, вода, сгъстен въздух и др.

Проектът съдържа и спецификация на оборудването.

Посочени са ориентировъчна цена на инвестицията от 4 500 000 евро, обем годишно производство от 20 000 т., цена за тон продукция - 156 евро, както и обем на фактурираната продукция и брой заети в производството.

Допълнителна информация за контакт с фирмата:
IMFYE, S.A
http://www.imfye.es
С! MONTEESQUINZA 34 BAJOВ
28010 - Madrid - MADRID
Tel.: ОО34913194805
Fax: ОО34 91308б740
E-mail: imfye@imfye.es

Приложение: Представяне на проекта на испански език

НОВИНИ ОТ БТПП
Стартира проект MILD HOME с участието на БТПП
Проектът e ориентиран към изграждане на еко селища - енергийно независими, с нулеви емисии и екологично управление на отпадъците Още
БТПП подкрепя алтернативните способи за разрешаване на спорове и в частност медиацията
От 2005 г. към Палатата действа Център за медиация Още
Среща с председателя на Британо-българската търговска палата
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Мобилна лаборатория за изследване на качеството и безопасността на текстилните продукти представят в Русе
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Испанска фирма търси партньори за изграждане на мощности за производство на пелети от иглолистна дървесина в България
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2012 - 2020
Целта е подобряването на функционирането на пазара на труда и увеличаване на инвестициите в човешките ресурси Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Наблюдение на работната сила, трето тримесечие на 2012 г.
По данни на НСИ за последното тримесечие коефициентът на безработица е 11,5% Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Ефективни ли са европейските фондове?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес конференция "България - Силициевата долина на Балканите"