Брой 215 (220), 05-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Проект на актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2012 - 2020


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикувана актуализираната стратегия по заетостта 2012 – 2020 г. Тя е разработена в съответствие с Националната програма за реформи до 2020 г., в която са дефинирани приоритетните области, допринасящи за повишаване на жизнения стандарт като крайна цел на икономическата политика, както и в съответствие с Национална програма за развитие България 2020.

Визията на Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2012-2020 се дефинира като: „осигурени условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и повишаване на заетостта в икономика с интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж с цел повишаване на стандарта на живот и социална интеграция”.

Предмет на стратегията е както подобряването на функционирането на пазара на труда, така и увеличаване на инвестициите в човешките ресурси, подкрепа за устойчивото макроикономическо развитие, което генерира повече и по-качествени работни места. В Актуализираната стратегия са определени нови стратегически цели.

Целите на Актуализираната стратегия по заетостта 2012 – 2020 г. са в синхрон с целите на Стратегията Европа 2020 и целите на Република България, залегнали в редица национални стратегически документи. Основна цел в развитието на политиката по заетостта, в средносрочна перспектива (2012 – 2015 г.), е повишаване на заетостта за компенсиране на намаленото търсене по време на кризата и ограничаване на безработицата чрез насърчаване разкриването на нови работни места, подобряване на услугите по заетостта и активиране и обучение на безработните, за да разполагат с търсените от работодателите знания и умения. В дългосрочна перспектива (2015 – 2020 г.) ще се цели значително подобряване на инвестирането в човешкия капитал, осигуряване на значително по-висока и устойчива производителна заетост и интегриране на пазара на труда на най-широк кръг от лица.

Основните приоритети на Актуализираната стратегия по заетостта 2012 – 2020 г. включват: повишаване на заетостта в условията на интелигентен; устойчив и приобщаващ растеж; повишаването предлагането на работна сила и целенасочена подкрепа за повишаване търсенето на работна сила.

В Актуализираната стратегия са определени три основни направления на действие и съответните задачи по тях: повишаване на качеството на работната сила според изискванията на пазара на труда и за повишаване на производителността на труда; повишаване предлагането на работна сила и подкрепа за повишаване търсенето на работа.

Финансирането на дейностите и мерките в Актуализираната стратегия по заетостта ще бъде осигурено със средства от държавния бюджет в рамките на програмното бюджетиране на съответните отговорни институции и средства от оперативните програми. МТСП ще осъществява непрекъснат мониторинг относно изпълнението на целите на стратегията на база система от индикатори. Този процес ще бъде обезпечен чрез интегрираната информационна система на МТСП, статистически данни и други видове информация.

Обществените консултации продължават до 16 ноември т.г.

Strategy_final.doc
Добави нов коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Стартира проект MILD HOME с участието на БТПП
Проектът e ориентиран към изграждане на еко селища - енергийно независими, с нулеви емисии и екологично управление на отпадъците Още
БТПП подкрепя алтернативните способи за разрешаване на спорове и в частност медиацията
От 2005 г. към Палатата действа Център за медиация Още
Среща с председателя на Британо-българската търговска палата
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Мобилна лаборатория за изследване на качеството и безопасността на текстилните продукти представят в Русе
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Испанска фирма търси партньори за изграждане на мощности за производство на пелети от иглолистна дървесина в България
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Проект на актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2012 - 2020
Целта е подобряването на функционирането на пазара на труда и увеличаване на инвестициите в човешките ресурси Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Наблюдение на работната сила, трето тримесечие на 2012 г.
По данни на НСИ за последното тримесечие коефициентът на безработица е 11,5% Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Ефективни ли са европейските фондове?
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес конференция "България - Силициевата долина на Балканите"