Назад

Организациите на високотехнологичния бизнес обсъдиха с МТСП промените при работата от разстояние


Заместник-министърът на труда и социалната политика Десислава Стоянова и представители на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ), Българската предприемаческа асоциация (БЕСКО), Българска работодателска асоциация „Иновативни Технологии“  (БРАИТ), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) обсъдиха предложенията за промени в Кодекса на труда, с които се прецизират някои разпоредби, регламентиращи работата от разстояние.

 

Целта им е да бъде създадена по-голяма гъвкавост на този вид организация на работа, като едновременно с това се гарантират в по-пълна степен правата и задълженията както на работещите, така и на работодателите. „Здравето и безопасността на работното място са признати като основно човешко право, което е залегнало в законодателството и отговорността за тяхното спазване е на работодателя. Това основно задължение произтича от международните стандарти и европейското законодателство“, каза заместник-министър Стоянова.

 

По време на срещата представителите на високотехнологичния бизнес у нас изразиха своите притеснения доколко новите разпоредби позволяват гъвкавостта, която очакват да имат работещите от разстояние.  Калина Петкова - директор на дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд", обърна внимание, че новите разпоредби гарантират правото на двете страни в трудовото правоотношение – работодател и работещ, да се договарят помежду си, включително и по отношение на правилата, по които ще се извършва работата от разстояние, като се детайлизира обхватът на това договаряне.

 

По този начин правата на работодателя също са защитени, тъй като той ще бъде освободен от отговорност, ако служителят наруши въведените правила, за които е бил информиран. „Отговорността за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е на работодателя, като така е уредено във всички държави – членки на ЕС. Няма как работодателят да гарантира безопасност и здраве при работа, ако не знае от къде работи служителя“, обясни тя.

 

Заместник-министър Десислава Стоянова и представителите на БАСКОМ, АИБЕСТ, БЕСКО и БРАИТ се договориха работодателските организации да изпратят информация за идентифицираните от тях проблеми и възможни решения, които да бъдат обсъдени в рамките на общественото обсъждане на законопроекта. „Именно това е целта на процедурата за обществено обсъждане. Да се чуят всички заинтересовани страни и да се намерят най-работещите решения“, заяви Десислава Стоянова.