Назад

Партньорство на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии с Министерство на икономиката и индустрията


Съветът по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП проведе среща с представители на ръководството на Министерство на икономиката и индустрията. От страна на Съвета в срещата участваха Радослав Петков – председател на Управителния борд, и адв. Костадин Манев – член на Управителния борд, а от страна на министерството - Ивайло Шотев – зам.-министър, и Желяз Енев, директор "Икономическа политика".

Коментирани бяха възможности и инициативи, целящи да създадат предпоставки за достъп до финансиране на иновативни български предприятия, развитие на иновативния потенциал, водещ до висока добавена стойност за водещите държавните предприятия в хранително-вкусовата, добивната и отбранителната промишленост, обучение и развитието на националната система  за закрила на интелектуалната собственост, по-специално в частта, свързана с обектите на индустриалната собственост. Споделено бе виждането за значението й за националната иновационна екосистема, както и активното присъствие и активност на ангажираните с нея национални институции. Постигната бе договорка за формиране на работни групи в контекста на асоциираното членство на Министерството на икономиката и индустрията към Съвета по иновации. Работните срещи ще бъдат провеждани регулярно всеки месец и половина и ще бъдат фокусирани върху постигането на конкретни цели в полза на развитието на иновативната екосистема в следните направления:

  • Разнообразяване на портфолиото от продукти и услуги на БАЕЗ в подкрепа на предприятията чрез предоставяне на застраховка, като гаранция за авансово плащане по проекти, свързани с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПВУ и ЕФСУ;
  • Фокусирани дейности на Българската служба по акредитация по отношение технологичния трансфер, сертифициране на лаборатории, свързани с научно-изследователска и развойна дейност на центровете за върхови постижения и сертификационни органи в сектор киберсигурност;
  • Акцент на бъдещите политики следва да бъде институционалното развитие на Патентното ведомство на Република България като  национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриална собственост;
  • Осъществяване дейността на предвидения в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели фонд "Индустриална собственост";
  • Поддържането на стабилен национален експертен капацитет в областта на патентната експертиза и патентно-информационните проучвания и анализи е от ключово значение за обезпечаване на развойната и изследователска дейност, както и на процеса на адекватната й  правна закрила на национално и международно ниво, на технологичния трансфер и изграждането на стабилен научно-изследователски потенциал в перспективните области на техниката и икономиката;
  • Активно участие на Република България в работата на специализираните в областта агенции на Европейския съюз като EUIPO и други негови органи и структури, както и в международни организации като Европейската патентна организация и ведомството EPO  и Световната организация за интелектуална WIPO. Изпълнението на съвместни проекти и провеждането на съвместни програми;
  • Активно провеждане на подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната собственост, както и дейност за  информиране на  обществеността в областта на индустриалната собственост и популяризиране на  правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност;
  • Активно взаимодействие при формирането и активирането на отдели, фокусирани в развойна дейност в  държавните предприятия от състава на Държавната консолидационна компания.

Отчитайки значението на индустриалната собственост за икономическото развитие, споделено бе виждането за значението й за националната иновационна екосистема, както и активното присъствие  и активност на ангажираните с нея национални институции.