Назад

Процедура за подготовка и подаване на концепции за „Интегрирани териториални инвестиции“


Българската търговско-промишлена палата информира бизнеса, общините  и други заинтересовани организации, че МРРБ стартира процедура за набор на концепции за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/. Настоящата процедура е нова за България, като същата  цели прилагането  на интегриран инвестиционен подход при развитието на територията, базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия в сътрудничество между различните заинтересованите страни. Процедурата насърчава партньорството между частния, неправителствения и публичния сектор.

Интегрираният териториален подход в България ще се прилага чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) на базата на  Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво NUTS 2 (ИТСР).

ИТСР на шестте региона за планиране от ниво 2 могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11503

Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от ИТСР на съответния регион за планиране от ниво 2.

Комбинирана концепция за ИТИ е концепция за ИТИ, за която е изпълнено поне едно от следните условия:

а) концепцията съдържа проектна идея / проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, социални услуги, култура, образование, транспорт, жилищно настаняване, икономика, околна среда, туризъм);

 б) концепцията съдържа проектна идея, в чиято подготовка и/или изпълнение участват в партньорство поне два от следните видове заинтересовани страни: публичен орган , частно-правен субект, юридическо лице с нестопанска цел;

 в) концепцията съдържа проектна идея, изпълнявана в партньорство, която адресира нуждите на повече от една община;

г) концепцията съдържа проектни идеи, които се финансират от повече от една програма, съфинансирана от европейските фондове за споделено управление.

Процедура BG16FFPR003-2.001 „КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ“ е отворена в ИСУН със срок за кандидатстване 27.09.2023 г. По процедурата може да се кандидатства с концепции за ИТИ, предвиждащи финансиране от Програма „Развитие на регионите“, Програма „Околна среда“, Програма „Образование“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ за периода 2021-2027 г. Процедурата е достъпна на следния адрес в ИСУН: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d.

Всяко заинтересовано лице може да поиска разяснения по Указанията чрез раздел „Разяснения по процедурата“, бутон „Искане за разяснение“.