Назад

По предварителни данни разходите за януари 2023 г. нарастват с около 1 млрд. лв. спрямо януари 2022 г.


Министерството на финансите съобщи, че приходите по консолидираната фискална програма (КФП) нарастват спрямо същия период на предходната година, но изпреварващия ръст на разходите води до влошаване на бюджетното салдо спрямо отчетеното за януари 2022 г.

Докато за януари 2022 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите по КФП в размер на 937 млн. лв., за януари 2023 г. излишъкът по КФП се свива наполовина - до 470 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Ръстът на разходите се дължи на влезли в сила нормативни актове, вкл. промени в пенсионната сфера, действащи програми за изплащане на компенсации на потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар и други.