Назад

Постиженията по проект „Модерн-@“ бяха представени на конференция в София

На 28 септември 2023 г. в София в зала „Дом на Европа“ се състоя заключителното събитие по проект BG05M2OP001-2.016-0018 – „Модерн-@“: Модернизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Координатор на проекта е Софийският университет „СВ. Климент Охридски“. В проекта участват 15 български университета и 2 асоциирани партньорски висши учебни заведения от чужбина, както и 3 национално представени организации на бизнеса: Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Проф. д-р Георги Вайсилов от ИА „Програма за образование“ поздрави екипите по проекта и сподели, че „Модерн-@“ е с най-добрите резултати сред проектите през последните години.

Проф. д-р Елиза Стефанова, ръководител на „Модерн-@“ от СУ „Св. Климент Охридски“, представи конкретните дейности и програми, реализирани по проекта, като:

 • Създаване на компетентностни модели (съвместно с работодателските организации);
 • 17 програми, 1 бакалавърска и 16 магистърски. 4 програми от тях са изцяло на чужд език, съвместно с чуждестранни университети – асоциирани партньори по проекта.

Проф. Стефанова сподели за реализирани по проекта, още:

 • Проведени онлайн курсове;
 • Изградена напълно функционираща академична облачна система;
 • Въведен гъвкав модел за споделяне на ресурси;
 • Записани студенти в съвместните програми.

Проф. Мария Нишева от Факултет по математика и информатика (ФМИ) към СУ представи единствената бакалавърска програма, създадена в рамките на проекта – „Управление на данни“. Партньори по нея са ФМИ към СУ и Факултет по приложна математика и информатика (ФПМИ) към ТУ София.

Програмата цели подготовката на специалисти с високи математически умения, участващи в широк спектър от изследвания в научни области, за високоефективен анализ на данни за вземане на правилни управленски решения и устойчиво развитие в публичния и частния сектор.

Проф. Нишева сподели, че компания от частния сектор е проявила изключителен интерес към програмата „Управление на данни“, далеч преди нейното започване, като тази фирма е осигурила средства за оборудване на 4 учебни зали, предоставила е възможности за менторство, стажове, стипендии за изявени студенти.

Доц. д-р Красимир Митев, от Физически факултет (ФзФ) на СУ, представи новата магистърска програма „Медицинска физика“. Тя трябва да подготвя квалифицирани физици, които да работят в медицинската сфера, като се занимават по-специално с настройката на апарати за лъчетерапии за постигане на по-щадящо лечение на пациентите с онкологични заболявания.

Митев сподели, че в помощ на специалността по програмата екипът е реализирал следните дейности:

 • Разработена е планираща система, в която могат да се зареждат данните от реални изследвания на пациенти;
 • Създадена е мултимедийна зала с възможности да физически и дистанционен достъп до планиращата система;
 • Лекциите и материалите по тях са достъпни онлайн (moodle, zoom, teams и др.).

Беата Папазова, представител на Българската търговско-промишлена палата по проекта, очерта позицията на работодателите по отношение на дигитализацията, зелената икономика и промените, които ще възникнат и по които ще трябва да се работи.

Папазова представи позицията на БТПП за бъдещето на икономиката, в което дигитализацията и навлизането на нови екологично съобразни енергийни източници ще доведат до възникване на нови професии, а оттам и на необходимост от нови умения.

Предложенията за нови образователни програми, които БТПП направи, са със следната насоченост:

 • „Педагогика за преподаватели по практика“
 • „Дизайн и мултидисциплинарност на социалните дейности“
 • „Киберзащита“.

Част от магистърските програми бяха представени по атрактивен начин чрез постерни презентации и видеоклипове.

Конференцията завърши с дискусионен панел - аудиторията зададе въпроси и даде предложения за бъдещи проекти.