Брой 166 (676), 29-08-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Покана за подаване на проектни предложения по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи...”


Със Заповед №РД-02-36-543/28.08.2014 г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) и в съответствие с решение на Комитета за наблюдение на ОПРР от дата 24.07.2014 г., са направени изменения в Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. На база утвърдените Изисквания по схемата се отправя покана към конкретните бенефициенти - Община Варна, Община Тунджа, Столична община, Община Казанлък и Община Лом да подадат проектно предложение, съгласно приложения пакет документи и Изискванията за кандидатстване.

Основната цел на схемата е да се осигурят съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи, което да подпомогне тяхната интеграция и социално включване.

Допустими дейности по схемата са:

•        Изграждане на нов сграден фонд, предназначен за социални жилища върху терени 100% общинска собственост, в който да бъдат настанени представители на целевата  група 

•        Ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд, 100% общинска собственост, предназначен за социални жилища. 

•        Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с осигуряване на основни битови условия;

•        Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради/помещения.

Крайният срок за подаване на проектно предложение на Община Варна, Община Тунджа, Столична община, Община Казанлък и Община Лом е 30 септември 2014 г, 16:00 ч.

Пакетът документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на ОПРР www.bgregio.eu в меню Кандидатстване > Актуални схеми, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие www.mrrb.government.bg и на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя делегация за участие в Европейския парламент на предприятията, Брюксел
Заедно с предприемачи от другите европейски страни българските делегати ще се срещнат с представители на Европейските институции Още
Партньорството на БТПП и Юбифранс продължава с нови инициативи
Сътрудничество при изготвяне анализ на трудовия пазар в България и прилаганите методи за обработка на статистическа информация за трудово заетите лица Още
БТПП - отново ангажирана с обществена кауза
Възстановен е мостът, водещ към един от първите резервати в България - Бистришко бранище Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП Враца изпълнява нов проект за проучване на конкуренцията и увеличаване на пазарния дял на МСП
В сътрудничество с партньори от 7 държави Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българската фотоволтаична асоциация получи писмо от председателя на ЕК
Относно отмяната на ретроактивната такса, наложена върху производителите на слънчева и вятърна енергия Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производството на електроенергия е нараснало през юни
Намалява производството на твърди горива Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура "Внедряване на иновации в предприятията"
Внесено е изменение в разпоредбите на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане Още
Покана за подаване на проектни предложения по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи...”
Конкретните бенефициенти са Община Варна, Община Тунджа, Столична община, Община Казанлък и Община Лом Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
Европейската космическа агенция ще финансира български научни и академични проекти
Агенцията ще избере кои проекти да финансира на конкурсен принцип, след като всяка разработка бъде представена с кратка презентация и попълнен въпросник Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Актуализиран списък на селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация
С произход САЩ, държавите членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия Още