Назад

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на административната тежест


Проектът на План за намаляване на административната тежест е изготвен в резултат на усилията на правителството за подобряване на регулаторната политика на страната, включително в контекста на процеса по присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и по-специално в рамките на наблюдението, извършвано от Комитета за регулаторна политика.

Част от предложените мерки са пряко свързани с предвидените дейности за намаляване на административната тежест, заложени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г.

След съвместното идентифициране на мерките, които да бъдат заложени в плана, между администрацията на Министерския съвет и министерствата, една част тях вече са изпълнени с одобряването и изпълнението на Законодателната програма на Министерския съвет за периода септември – декември 2023 г. като тези мерки са изключени от проекта на план. Пример за изпълнена мярка за намаляване на административната тежест след съвместна работа между администрацията на Министерския съвет и Министерството на финансите е предвиденото с последните промени в Закона за местните данъци и такси, стандартизиране на общинските услуги в областта на местните данъци и такси.

Проектът на Плана за намаляване на административната тежест съдържа 280 мерки, които са в следните основни направления:

- отпадане на изискуеми документи;

- служебно събиране на информация;

- установяване на процедурите по предоставянето на услуги в закон;

- намаляване на срокове;

- подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства.

В проекта на план се съдържат и хоризонтални мерки за разширяване използваемостта на изградени регистри, законовото установяване на които ще промени значителен брой административни производства и за заявителя на услугите ще отпадне изискването за представяне на:

- копия от скици и други кадастрални данни;

- документ, доказващ трудовото правоотношение;-

- документ, доказващ юридическата правоспособност;

- информация за наличие или липса на наказателно производство/повдигнато обвинение/статут на подсъдим.

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 102 закона.

Възприетият подход през втората половина на 2023 г. при изпълнението на законодателната програма на Министерския съвет – да не се изработват отделни законопроекти за намаляване на административната тежест, а мерките да се изпълняват заедно с приоритетите в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 – декември 2024 г. ще бъде приложен при изпълнението на плана. Предвидено е мерките да се изпълняват чрез планираните от министрите законопроекти от законодателната програма на Министерския съвет за съответния период или чрез законопроекти, чието изработване се дължи на друга съществена причина.

С оглед на предложения по-горе подход не е предвиден срок за изпълнение на плана, но като механизъм за наблюдение на неговото изпълнение е предвидено да бъде изготвен доклад към 31 декември 2024 г. и евентуално да бъдат предложени действия за изпълнение на мерките, които не са приключени към края на 2024 г. 

 

Дата на откриване:

1.2.2024 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Държавна администрация

Дата на приключване:

15.2.2024 г.

Добави коментар