Брой 250 (255), 21-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Обявена е процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”


На 20 декември 2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", МИЕТ - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. обяви  процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България".

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.

Проектните предложения могат да се подават: 1) по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), достъпен чрез публичния модул http://umispublic.minfin.bg/  или на електронен адрес https://eumis.government.bg  , или 2) на хартиен носител на адреса на Управляващия орган - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма,
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност": гр. София, ул. „Шести септември" № 21.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 15.03.2013 г.

Предоставяне на допълнителна информация: Въпроси могат да се задават само по електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

E-mail: rdi@mee.government.bg ; Факс: (02) 9329 299.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
В навечерието на Рождество Христово…
НОВИНИ ОТ БТПП
Осма среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Палатата ще продължи и през 2013 г. да подпомага инициативите на Клуба Още
Номинираният за посланик на България в Държавата Израел гостува в Палатата
През следващата година ще бъде отбелязана 70-годишнината от спасяването на евреите Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.03.2013 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Влизат в сила разпоредбите на ЕС за независещо от пола ценообразуване в застрахователния сектор
Това означава, че цените на застраховките биха могли да се покачат или да паднат в краткосрочен план за някои категории клиенти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Холдингов фонд “JESSICA” за България обявява конкурс за независими експерти