Брой 118 (1382), 23-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Покана за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма за развитие на селските региони


Съгласно т. 11 от раздел ІІ на Приложение 2 към Постановление № 79/10.04.2014 г. на Министерски съвет (ПМС № 79/2014 г.), Министерство на земеделието, храните и горите стартира повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на: изменението на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) като членове с право на глас.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2 от ПМС №79/2014 г. ;
  2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2 от ПМС №79/2014 г.;
  3. да имат опит в разработването/ изпълнението/ мониторинга или оценката на стратегии/ програми или политики;
  4. да имат опит в разработването/ изпълнението/ мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/ Споразумението за партньорство/ програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
  5. Кандидатите ЮЛНЦ в обществена полза не може да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 12, ал. 4 от Постановление № 79/10.04.2014 г. на Министерски съвет, подава писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

Лице по чл. 12,  ал. 4 не може да подаде повече от едно заявление.

Писменото заявление се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя. Към заявлението се прилагат:

а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;

б)  списък и описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 13а, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС 79 от 2014 г. и документи, доказващи изпълнението им;

в) декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ПМС №79 от 2014 г.

Юридическите лица с нестопанска цел, които са подали в срока на поканата заявления по образец и отговарят на посочените критерии ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общ титуляр и до трима заместника в състава на КН на ПРСР (2014-2020).

Писмените заявления и документите се предоставят на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев" 55, Министерство на земеделието, храните и горите.

Приложения:

1.Заявление за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал.2 от ПМС 79/2014 г. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетен диплом на БТПП за посланика на Кралство Нидерландия
За принос за развитието на двустранните дипломатически и икономически отношения Още
Станимир Цоцов е избран за заместник-председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт
Развитието и перспективите на сектор фризьорство и козметика – тема на среща в Палатата
XX-ти Юбилеен фестивал на прическата и красотата ще се състои през септември 2017 г. Още
Европейският комитет по стандартизация избра GS1 SSCC за управление на трансграничните пратки
Доставки чрез използването на единен етикет и единен идентификационен код на пратките Още
Стартира кампанията „ЕС отворен за бизнес“
Организирана от Генерална дирекция „Растеж“ към ЕК, в сътрудничество с БТПП Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
За облекчаване на гражданите от днес работи втори офис на кадастъра в София
Ще се преустанови изискването на документи от граждани и бизнеса за провежданите административни производства на общини, касаещи кадастъра Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма за развитие на селските региони
БЪЛГАРИЯ И ЕС
ЕK регистрира „Пастърма говежда” в европейския Регистър на Храните с традиционно специфичен характер