Назад

Процедури за нарушение от месец октомври 2023 г.


С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

  • Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2021)2206) за това, че не е транспонирала правилно правилата на ЕС относно проверката за пропорционалност, посочени в Директивата относно проверката за пропорционалност (Директива (ЕС) 2018/958). България разполага с два месеца, за да транспонира правилно директивата. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на Европейския съюз.

  • Правосъдие

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2023)2111) за това, че не е транспонирала правилно разпоредбите на Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (Директива (ЕС) 2010/64). Директивата е една от шестте директиви, приети от ЕС с цел създаването на общи минимални стандарти, с които да се гарантира, че правата на справедлив съдебен процес на заподозрените лица и обвиняемите в рамките на наказателното производство са защитени в достатъчна степен в целия ЕС. Комисията счита, че българските национални мерки за транспониране не отговарят на изискванията на директивата по отношение на правото на устен превод, правото на писмен превод на документите от съществено значение и обхвата на директивата, тъй като съгласно българското законодателство заподозрените лица, които не са задържани, не се ползват от правата, предвидени в директивата. България разполага със срок от два месеца, за да предприеме необходимите мерки за отстраняване на установените от Комисията недостатъци.

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите тук