Назад

За обществено обсъждане бе пуснат проект на Закон за въвеждане на еврото


Проектът на Закон за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) е разработен от междуведомствена работна група към Министерството на финансите, в която участват представители на Българската народна банка (БНБ), всички министерства и заинтересовани институции и организации, представители на бизнеса и на академичната общност. Законопроектът е одобрен от Европейската комисия, като предстои съгласуването му и с Европейската централна банка.

ЗВЕРБ ще регламентира принципа за защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

Ще регламентира и начините за закръгляване след превалутиране на стойности на стоки и услуги, банкови сметки, дългови ценни книжа, държавни ценни книжа, държавни и държавногарантирани заеми, ценни книжа, възнаграждения, пенсии, социални помощи и обезщетения и т.н.

В центъра на закона се поставя правилото за автоматично превалутиране на суми от левове в евро, както и определянето на ключови за преминаването към еврото правила - за превалутиране и за закръгляване. Предвижда се осигуряване на информация и прозрачност по отношение на този процес.

Като се следва практиката на други европейски страни приели еврото не се определя конкретната дата на въвеждане на еврото или официалния валутен курс на лева към еврото. Датата и курсът ще бъдат определени от Съвета на ЕС с единодушно решение на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, и Република България.

Ангажиментът на българските власти включва това страната ни да се присъедини към Еврозоната със сегашния фиксиран курс, потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Още от деня на въвеждане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от тях само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офиса на банка, платежна институция и други. От датата на въвеждане на еврото се предвижда изплащането на възнагражденията, обезщетенията, паричните и социалните помощи, както и пенсиите да се извършва в евро.

Предвижда се период за приспособяване и адаптация, т.нар. „период на двойно обращение на лева и еврото“, по време на който гражданите могат да се приспособят към разплащания с новата валута и който да позволи плавна процедура по обмен на банкноти и монети от левове в евро. Този период ще бъде с продължителност 1 месец от датата на въвеждането на еврото. През това време и левът и еврото ще бъдат законни платежни средства. След изтичането на този период левът ще престане да бъде законно платежно средство.

В проекта на закона е разписано, че Българската народна банка от деня на въвеждане на еврото обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. Според проекта през първите 6 месеца след въвеждането на еврото банкноти и монети ще могат да се обменят безплатно от левове в евро и в кредитните институции (банките), както и в някои клонове на „Български пощи“ ЕАД.

Предвидено е новият лихвен процент по договори за кредит с променлив лихвен процент да не може да е по-висок от размера на лихвения процент по тях преди датата на въвеждане на еврото. При договор за кредит с фиксиран лихвен процент към датата на въвеждане на еврото лихвеният процент ще остане такъв, какъвто е бил договорен преди датата на въвеждане на еврото.

Цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро от първия месец след Решението на Съвета за приемането на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България.

Законопроектът предлага двете цени да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение. Те трябва да са поставени заедно, като ще са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, заплащана от потребителя, също ще трябва да бъде отразена в двете валути в издавания фискален/системен бон.

Във връзка със задълженията на бизнеса по въвеждане на еврото, на 21.03.2024 г. на заседание на работна група „Нефинансов сектор“,  от Министерство на икономиката, на която присъстваха и представители на работодателските организации и едрия бизнес членуващ в тях, бе представен проект на Указания за прилагане на Глава четвърта, Раздел II „Счетоводни документи“ от проекта на Закона за въвеждане на еврото в Република България (за счетоводното отчитане). 

Указанията са изготвени за улеснение на всички субекти осъществяващи стопанска дейност по смисъла на чл. 2 от ЗСЧ, имащи задължение за водене на текущо счетоводно отчитане и съставяне на годишни финансови отчети, да получат подробни разяснения за правилата и процедурите при въвеждане на еврото като парична единица в Република България.

Всеки може да изпраща своите предложения, коментари и препоръки по отношение на Проект на Закона за въвеждане на еврото в Република България на имейл адрес lawyers@bcci.bg. Крайният срок за получаване на становища е 24 април 2024 година.