Назад

Развитието на нетипичните, гъвкави форми на заетост - актуална тема в сферата на труда
Българската търговско-промишлена палата проведе онлайн семинар, посветен на  темата за нетипична заетост. При откриването на събитието гл. секретар на БТПП д-р Васил Тодоров сподели, че развитието на нетипичните, гъвкави форми на заетост е особено актуално в последните години. С разгръщането на дигитализацията, глобализацията и конкуренцията, както и след пандемията от COVID – 19 и войната в Украйна се забелязва трансформиране на пазара на труда и различните форми на заетост в България.

Българската търговско-промишлена палата като национално представителна работодателска организация следи темата отблизо и с постоянен интерес. БТПП редовно разглежда предложените промени в законодателството относно работата от разстояние и участва в различни работни групи по темата. Тодоров посочи и становището на БТПП по отношение  проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Участието на БТПП в изпълнението и на проект АТИПИЧНО /Atypical: Employee involvement of atypical workers – example of service sector/, свързан с ангажираност на служители при нетипични форми на заетост, е естествено развитие на гореописаните процеси. Семинарът се проведе във връзка с приключване на дейностите по проекта.

В рамките на проекта бяха направени: национални проучвания, анализ на резултатите от тях, европейски обобщен доклад въз основа на резултатите от проучванията, бе разработен наръчник за обучение и проведени обучения на европейско и национално ниво,

По време на националния семинар бе представена законодателната рамка за нетипична заетост, резултатите от проекта – проучване на национално и европейско ниво, наръчник и предложения за актуализация на правната рамка.

Динамичното развитие на трудовите отношения, както и глобализацията превърнаха нетипичната заетост в основна тема в сферата на труда. Факт е, че все още няма единна, общоевропейска правна рамка на нетипичните форми на заетост, както и общопризнати дефиниции за тях. Най-често срещаното определение за нетипичната заетост се отнася до трудови правоотношения, които не отговарят на стандартния или "типичен" модел на редовна, безсрочна работа на пълно работно време при един работодател за дълъг период от време.

Видовете нетипична заетост, които се наблюдават в нашата страна, са: 1. Споделяне на служители; 2. Временно (срочно) управление; 3. Случайна работа; 4. Мобилна работа (работа от разстояние); 5. Споделяне на работно място; 6. Работа чрез онлайн платформа; 7. Съвместна заетост.

След запознаване с информацията, анализите и продуктите, изработени по проект Atypical, бяха направени обобщения и предложения в национален аспект.

Развитието на обществото и икономиката, по-специално необходимостта от по-голяма гъвкавост както от страна на работодателите, така и от работниците, но също така и от по-широкото използване на напреднали информационни и комуникационни технологии (ИКТ), пораждат „нови форми на заетост“.

Създава се необходимост от въвеждането на правна рамка, която ясно да дефинира новите форми на заетост и да очертае ясни граници в нормативната уредба, чрез която да се осигурят справедливи условия на труд. Интегрирането на новите форми на труд в трудовото и осигурителното законодателство ще защити интересите както на работодателя, така и на работниците и служителите.

За БТПП и нейните членове – над 52 000 компании и бизнес асоциации, е важно да продължи да черпи опит от партньорски организации в различни страни, с които да идентифицира и разбере нуждите на нетипичните работници, да намери подходящи решения, които да им позволят да упражняват право на информация, консултиране и участие на национално и международно ниво.