Брой 122 (379), 26-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена камара – Пловдив – партньор по проект ,,Нова възможност за моето бъдеще’’


На 25 юни в Пловдив се състоя кръгла маса, посветена на увеличаването на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности – подготвителен период. Събитието се осъществи по линия на проект „Нова възможност за моето бъдеще“, финансиран от ОП ,,Развитие на човешките ресурси’’.

Целта на проекта е да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила, което ще повиши нейната пригодност за пазара на труда. Предвижда се системата за валидиране на компетентности да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите, извън формалното образование, професионални знания и умения.

Срещата се организира от Министерство на образованието и науката, с подкрепата на Българската търговско-промишлена палата, Търговско-промишлена камара – Пловдив, КНСБ – Пловдив и КТ ,,Подкрепа’’ – Пловдив.

В обсъждането участваха представители на работодателски и синдикални организации (регионално ниво), представители на Агенция по заетостта (ДРСЗ, ДБТ), Регионален инспекторат по образованието – Пловдив, професионалните гимназии от областта.

Бяха представени и обсъдени следните документи по проекта: Методология за въвеждане и поддържане на система за идентифициране и признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене; Наръчник за валидиране.

Дискутирани бяха въпроси от особено значение за работодателите - ще има ли промяна на нормативната уредба; какъв ще бъде вида на удостоверенията, които ще получават кандидатите; по какъв критерий ще се избират професионалните гимназии, които ще участват в проекта и др.

НОВИНИ ОТ БТПП
Услугите на БТПП - ориентирани към новите тенденции във фирменото управление
На форум в Пловдив бяха разисквани възможностите и рисковете във фирменото управление Още
Среща с представители на Сдружението на фамилния бизнес
Обсъдени бяха съвместни дейности за устойчиво развитие на семейните фирми Още
БТПП – партньор на мрежата за благотворителност на БЧК
През учебната 2012/2013 г. 961 деца от цялата страна са получили безплатен топъл обяд в училище Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара – Пловдив – партньор по проект ,,Нова възможност за моето бъдеще’’
Целта на проекта е да увеличи възможностите за придобиване на професионална квалификация на работната сила Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект по 7-ма рамкова програма с научно-развоен фокус
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по проекти „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
От 1 юли сделките между български и хърватски фирми ще бъдат третирани като вътреобщностни
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: Единен портал вече включва информация за структурните фондове
Подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции Още
Цифрови технологии: Публичният сектор може да реализира икономии от 1 млрд. евро годишно благодарение на отворените стандарти
EК публикува нови насоки, които имат за цел да се помогне на публичните органи да избягват зависимостта от един единствен доставчик на ИКТ Още