Брой 20 (1779), 29-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

По нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност


Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), уведомява всички лица, упражняващи надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) и получили лицензия за това по реда на чл. 34 от Закона за техническите изисквания към продуктите, че са предприети мерки за изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. С проекта на нормативен акт по нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност. Промените предвиждат в задължение за органите за технически надзор, в кратки срокове, след влизане в сила на нормативния акт да впишат в регистъра по чл. 39, ал. 2 ЗТИП   всички регистрирани пред тях СПО. За неизпълнение на посоченото задължение, срещу виновните лица ще бъдат предприети мерки за налагане на административно наказание.

Във връзка с горното Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съобщава, че Регистърът на съоръженията с повишена опасност е достъпен на линк: http://85.14.28.156:8080/damtn-system-web.

За осигуряването на достъп и вписване в Регистъра на СПО е необходимо, да се подаде писмено заявление до председателя на ДАМТН, чрез съответния регионален отдел на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, в което да се посочи:
1. наименованието на лицензираното лице;
2. № на издадената лицензия;
3. трита имена на лицата, които ще извършват вписванията в регистъра.

Потребителското име и паролата ще бъдат предоставени не по-късно от 3 работни дни от постъпването на заявлението в ДАМТН, чрез съответния регионален отдел.

Ръководство за използване на системата е налично на сайта на ДАМТН в меню ПОМОЩ – РЪКОВОДСТВО.

За предоставянето на потребителско име и парола не се дължи такса.

Лицата, на които са предоставени потребителско име и парола, могат да проверят верността на въведените от тях данни за регистрираните СПО.

Тестовият период на Регистъра на СПО ще приключи на 31.01.2019 г. На 01.02.2019 г. Регистърът на СПО ще бъде достъпен за въвеждане на данни за съоръжения, които не са вписани или съществуващите данни да бъдат актуализирани.

В срок до 01.04.2019г. е необходимо да се въведат данните за регистрираните  съоръжения с повишена опасност.

Източник: ДАМТН

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българският и европейският бизнес категорично отхвърлят гласуването по данъчни въпроси с квалифицирано мнозинство
Предлаганата от ЕК промяна не гарантира националния суверенитет в рамките на ЕС Още
Ново издание - "Календар на панаирите и изложбите в България – 2019 г."
Информация на български и английски език за панаири, изложения, фестивали и др. Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Асоциацията на европейските търговски палати и Европейският парламент в стратегическо партньорство за предстоящите европейски избори
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската търговско-индустриална камара, заедно с партньори, провеждат проучване за степента на дигиталните компетенции на гражданите
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До 31 януари фирмите подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2018 г., ако са удържали авансов данък
От 20 май 2019 г. влиза в сила нов бандерол за тютюневите изделия, предназачени за реализация на вътрешния пазар
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенция по вписванията е осигурила възможност за вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
По нов начин се урежда реда за водене на Регистър на съоръженията с повишена опасност
Съобщение на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Още