Назад

Среща с проф. Петранка Филева, председател на Българската платформа за международно развитие


Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с проф. дсн Петранка Филева, председател на Българската платформа за международно развитие, създадена през 2009 г. и обединяваща различни неправителствени организации, имащи отношение към предоставянето на хуманитарна помощ.

Обсъдени бяха възможностите за разширяване на кръга от заинтересованите от изпълнението на Третата средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ в Р. България 2020-2024 г., за привличане на съмишленици в кампанията за застъпничество за повишаване ефективността на външната политика и международното сътрудничество чрез приемане на закон за сътрудничество, от който се очаква да дефинира целите, механизмите и участниците в планирането, организирането и изпълнението на политика по отношение на хуманитарната помощ, като неделима част от външната политика на страната.

Бе подчертана ролята на неправителствените организации и на частния сектор в международното сътрудничество. Това се препоръчва от много международни документи и по-специално от Комитета за помощта за развитие на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. 

Симеонов представи Палатата и ролята й в обществено-икономическия живот на страната. Набелязани бяха конкретни форми за сътрудничество между БТПП и Платформата.

На срещата бяха представени Мониторинговия доклад за текущото изпълнение на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Р. България  и  Системния анализ „Българското сътрудничество за развитие“.