Назад

Стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT Черноморски басейн


На 30-ти март 2023 г. стартира приема на проектни предложения по програма Интеррег NEXT Черноморски басейн. Основна цел на програмата е да допринесе за прехода към иновативно и неутрално по отношение на климата устойчиво общество, в съответствие с приоритетите на политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 04.07.2023

Общ бюджет на програмата: 32,523,810 евро

Основни целеви групи на програма NEXT Черноморски басейн“ 2021-2027 са:

– Национални, регионални или местни публични власти,

– Висши учебни заведения и изследователски центрове,

– Училища/центрове за образование и обучение,

– Национални, регионални или местни агенции за развитие,

– НПО и граждански сдружения,

– Организации за подкрепа на бизнеса, включително търговски камари, мрежи и клъстери

– Широка общественост/граждани

– Други обществени организации.

 

Индикативни подкрепяни дейности по Приоритет 1 „Син и интелигентен регион“:

– Иновативни технологични разработки, включително подобряване и прилагане на технологии с изкуствен интелект, в подкрепа на синята икономика;

– Изследвания за интегрирано управление на крайбрежните и морските зони, включително взаимодействието между наземни и морски дейности и тяхното въздействие върху крайбрежните зони;

– Използване на иновативни технологии за устойчив риболов и екологично чисти аквакултури.

 

Индикативни подкрепяни дейности по Приоритет 2: „Чист и зелен регион“:

– Насърчаване на иновациите и развитие на инструменти за интелигентно наблюдение, мониторинг и точно прогнозиране на околната среда;

– Мерки за предотвратяване и смекчаване на въздействията от изменението на климата върху Черноморския регион, включително върху качеството и количеството на водата;

– Справяне с опасностите за околната среда: крайбрежна ерозия, свлачища, повишаване на морското равнище, екстремни събития, неместни видове (NIS), инвазивни чужди видове (IAS), наводнения и суша във връзка с изменението на климата.

– Разработване и усъвършенстване на механизми за наблюдение и ранно предупреждение за природни и/или причинени от човека бедствия.

– Разработване и прилагане на действия за зелено възстановяване, допринасящи за адаптирането към изменението на климата в района на Черноморския басейн, основавайки се опит и най-добрите практики.

Допълнителна информация и документи за кандидатстване: тук