Брой 204 (1216), 24-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Нов европейски стандарт в подкрепа на потребителите на горива


Патентното ведомство та Р България информира, че Европейската организация за стандартизация (CEN) прие нов европейски стандарт, предоставящ хармонизирани графични символи за течни и газообразни горива. Стандартът EN 16942, който ще бъде публикуван от всички членове на CEN до края на м. април 2017 г., е разработен през 2015 г. в отговор на искане на Европейската комисия. Този стандарт ще предоставя на потребителите както в границите на собствената им държава, така и извън нея, информация за съвместимостта между техните превозни средства и наличните в бензиностанциите горива, както е регламентирано в чл. 7 на Директива 2014/94/EС „за разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива”.

Увеличаващото се разнообразие от предлаганите на пазара горива показва все по-голямата нужда от предоставяне на ясна и достъпна информация на нарастващия брой потребители на превозни средства за течните и газообразни горива, предлагани на пазара, и за съвместимостта на горивото с тяхното превозно средство.

Тази необходимост е залегнала в Член 7 на директивата и от държавите, членки на ЕС, се изисква да създадат условия за предоставяне на последователна и ясна информация относно превозните средства, които могат редовно да бъдат зареждани с отделните горива, пуснати на пазара, или да бъдат зареждани от зарядни точки. Съгласно директивата, когато има такава информация, тя трябва да бъде основана на съществуващите европейски стандарти.

Стандартът EN 16942 „Горива. Идентифициране на съвместимост с превозното средство. Графично представяне на информация за потребители” ще спомогне за прилагането на Член 7 от директивата. Той определя графичните символи, които се поставят както на зарядната точка, така и на превозното средство. В него се определят размерът, формата, цветът и мястото, на което символът следва да бъде поставен – и на зарядните точки, и на превозните средства.

 „Разработването на EN 16942 показва силата на публично-частното партньорство за постигане на консенсусен стандарт като навременен отговор на потребностите на пазара в полза както на бизнеса, така и на потребителите”, – казва Елена Сантяго Сид, генерален директор на CEN и CENELEC.

Стандартът е разработен от CEN/TC 441 „Означение на горивата”, чийто секретариат се ръководи от Института за стандартизация на Нидерландия (NEN), в сътрудничество със службите на Европейската комисия и заинтересованите страни. Приемането на EN 16942 показва ефективното сътрудничество между производителите на горива, производителите на превозни средства, производителите на оборудване за бензиностанции, публичните органи, представителите на потребителите и други европейски заинтересовани страни, с което се постигна консенсус по стандарта за малко повече от година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателите на Държавната агенция за бежанците и БТПП ще обменят информация във връзка с трудовата реализация на получилите международна закрила в България
Новоназначеният посланик на България в Армения посети БТПП
Като основни области в двустранното сътрудничество бяха очертани транспорт, информационни технологии, енергетика, селско стопанство, туризъм Още
Нови членове на Палатата
ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
ЕК идентифицира добри практики на МСП, инвестирали в мерки за енергийна ефективност
Участвайте и Вие! Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов европейски стандарт в подкрепа на потребителите на горива
Информация за съвместимостта между превозните средства и наличните в бензиностанциите горива Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
С нова наредба за строителните отпадъци се облекчават общините и бизнеса
Разширява се диапазонът на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г.
На основание на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, ноември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още