Брой 183 (440), 20-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

ИРУ отправя препоръки във връзка с изискванията на Руската Федерация за карнетите ТИР


Настоящите препоръки са във връзка с възможното прилагане на решение № 01-11/28474 от 4 юли 2013 г. на Федералната митническа служба на Руската Федерация (ФМС на РФ), налагащо предоставянето на допълнителни гаранции при превози под покритието на карнети ТИР.

По последна информация от Международния съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) ръководителят на ФМС на РФ е издал указание предвидените в решението от 4 юли 2013 г. мерки за допълнителни обезпечения да се прилагат само в митническите учреждения, които са на подчинение на Сибирската и Далекоизточната митници. Независимо от този факт, тъй като все още могат да възникнат практически проблеми на границите на РФ, Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) препоръчва на титулярите на карнети ТИР:

Незабавно регистрирайте отказа на митниците да приемат карнета ТИР

За да имате право да защитите интересите си и да подадете жалба срещу решението на митницата да откаже задействането на процедурата ТИР на територията на Руската федерация (РФ), е необходимо да се снабдите с ясно доказателство за този отказ, което да използвате при последващи съдебни действия. След регистриране на пристигането на стоките на входния граничен пункт на РФ, при нормални обстоятелства митническият служител трябва да приеме за задействане операцията ТИР, извършвайки необходимите формалности като полагане на митнически печат върху карнета ТИР, както и върху останалите превозни и търговски документи. Ако митническият служител откаже да задейства операцията ТИР, е необходимо да получите официално потвърждение за отказа под следната форма: Митническият служител трябва да отбележи в полето „За служебно ползване" на отрязъци (volets) № 1 и № 2 от карнета ТИР „Отказан достъп на стоките в резултат на................”, като ясно посочи причините за отказа. Митническият служител трябва също така да зачертае отрязъците и да върне карнета ТИР на водача. Едва когато водачът получи писмен отказ за задействане на карнета ТИР, Вашата фирма може да обмисли предоставянето на допълнителна гаранция на митницата. В случай че митническият служител откаже да впише забележка в карнета ТИР или откаже да потвърди писмено отказа си, се препоръчва водачът да му представи за подпис заявление по образец в два екземпляра, потвърждаващо отхвърлянето на процедурата ТИР. Ако митническият служител откаже да подпише заявлението, водачът трябва да го подпише като доказателство. Моля да имате предвид, че текстът на заявлението трябва да бъде на руски език. Образец можете да изтеглите от сайта на АЕБТРИ - www.aebtri.com

Последващи действия
Имате право да предприемете съдебни действия срещу нелегитимните действия на митническите власти пред по-висшестоящ митнически орган и пред компетентния съд. Тези действия трябва да се извършват едновременно и независимо едно от друго. За да постигнете положително съдебно решение, най-подходящото действие е да подадете жалба директно към компетентния местен съд, за да поискате анулиране на действията на митническите органи и възстановяне на претърпените загуби. Съдебното дело може да бъде заведено в рамките на три месеца от датата на отказа за приемане на карнета ТИР в съответствие с Раздел 4, чл. 198 от Кодекса за арбитражна процедура на РФ. Ответник по делото ще бъде граничното митническо учреждение, което е отказало да приеме за задействане карнета ТИР.
Ако се колебаете срещу кое митническо учреждение или в кой съд да подадете жалбата, можете да се свържете с националната асоциация или ИРУ. Препоръчваме да включите в жалбата и ФМС на РФ в Москва. Това ще даде възможност съдебните процедури да бъдат прехвърлени към Арбитражния съд в Москва, което може да доведе до много практически ползи за превозвачите с цел по-добро проследяване на развитието на делото.
За завеждането на дело в компетентния съд е необходимо да съберете и подготвите следния набор от документи:
1. Копие от устава на фирмата
2. Копие от удостоверението за регистрация/създаване на транспортната фирма
3. Копие от официален документ, потвърждаващ кое лице има правото да представлява фирмата в Русия
4. Оригинално пълномощно, издадено на представителя на транспортната фирма, който ще представлява фирмата в съда (това може да бъде всяко лице, не е задължително да е адвокат)
5. Оригинал на карнета ТИР или заверено копие от него
6. Когато е възможно, заявлението, доказващо отказа на митническия служител да приеме за задействане карнета ТИР, съгласно образеца, приложен към „Препоръките за водача"
Когато горепосочените документи се представят от чуждестранен превозвач, се изисква апостил. Те трябва да бъдат преведени на руски език и заверени от руски нотариус.
Препоръчително е да изпращате всяка жалба до съда с препоръчана поща и подробен списък на приложените документи.

Допълнителна национална митническа гаранция за всеки превоз ТИР до или през Русия ...

Източник: Български транспортен вестник

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обменът на добри практики - във фокуса на сътрудничеството с Търговско-промишлената палата на Сърбия
Сръбската палата проявява интерес към опита на БТПП в управлението на доброволния търговски регистър и в арбитража Още
Покана за участие в Бизнес форум на Дунавския регион - 2013
Създаване на бизнес партньорства и представяне на най-новите тенденции в информационните и комуникационните технологии Още
В Палатата ще се проведе семинар "Инвестиционни и бизнес възможности на Аржентина"
Посланикът на Аржентина Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак ще участва в семинара Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболската търговско-промишлена палата създава „Съвместен трансграничен мобилен агролабораторен и образователен център – за устойчив агробизнес“
Целта е да бъдат създадени условия за устойчиво икономическо и социално развитие на трансграничната територия в сектора на агропроизводството Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закона за ДДС
Необходимо е постигане на баланс между ефективното изпълнение на заложените в нормативната уредба цели и потенциалните разходи, които гражданите и предприятията биха понесли Още
МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
ИРУ отправя препоръки във връзка с изискванията на Руската Федерация за карнетите ТИР
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Месец на единния пазар – онлайн обмен на идеи за промяна в Европа
Онлайн дебат за работните места, банките, социалните права и електронната търговия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"