Назад

Броят на безработните в бюрата по труда намалява


Общият брой на безработните, регистрирани в бюрата по труда, продължава да намалява и през месец май спадна до 147 477. Това е с 3 070 по-малко спрямо броя им през април и с 38 570 или с 20.7% по-малко в сравнение с година по-рано.

Според административната статистика на Агенция по заетостта през месец май нивото на регистрираната безработица също бележи снижение, като достига най-ниската си стойност досега – 4.5%[1]. Намалението спрямо предходния месец е с 0.1 процентни пункта, а на годишна база се наблюдава спад от 1.2 пункта.

През месеца са регистрирани нови 19 699 безработни. Те са с 1 052 повече от предходния месец, а на годишна база се наблюдава ръст от 1 734 лица. Други 557 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца.

Започналите работа безработни през май са 14 879 или с 265 по-малко спрямо април. В сравнение със същия месец на предходната година те са със 7 267 по-малко. Работа чрез бюрата по труда откриха и 217 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Разпределението на намерилите своето ново работно място през месеца по сектори на икономиката е както следва: 79.3% са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 22,3%, следват търговията – 14.1%, хотелиерството и ресторантьорството – 12.3%, селското, горското и рибното стопанство – 6,3%, строителството – 6.0%, държавното управление – 5.6% и др.

3 081 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 255 по програми и мерки за заетост и 2 826 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 12 951 или с 1 756 по-малко от предходния месец. Спрямо същия месец на 2021 г. те са с 4 361 по-малко. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (26.6%), следват хотелиерството и ресторантьорството (21.9%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14.7%), административните и спомагателните дейности (6.6%), държавното управление (6.3%) и селското, горското и рибното стопанство (5.3%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; помощници при приготвяне на храни; чистачи и помощници; персонал полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.


  • [1] Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.