Назад

Инспекция по труда: При надомна работа работодателите не могат да изискват средства за материали


По повод съобщението на Прокуратурата за привлечен обвиняем за измама чрез предложения за надомна работа, Инспекцията по труда използва повода да напомни, че при законосъобразно предлагане на надомна работа работодателите не могат да изискват от лицата средства, с които да се обезпечи изпълнението на задълженията им. Всяко искане на суми за материали или друг вид такси за възлагане на надомна работа, отказ за сключване на писмен договор за договаряне на условията, при които това ще става, уговорки само по телефон и избягване на срещи, уговаряне на такива на публични места, а не в офис на евентуалния бъдещ работодател, са сигнал за възможна измама.

Следва да се има предвид, че възлагане на надомна работа е регламентирано в Кодекса на труда от 2011 г. Според разпоредбите работодателите трябва да сключат и да регистрират в Националната агенция за приходите трудов договор с наетите лица преди възлагане на работата. В договора задължително се отбелязва местонахождението на работното място – дома на работника или в друго помещение извън помещенията на работодателя; трудовото възнаграждение в съответствие със системите на заплащане; редът за възлагане и отчитане на работата; начинът за снабдяване с материали и предаване на готовата продукция; консумативни разходи за работното място и заплащането им, както и други специфични условия. Възможно е да бъде договорено, че наетият ще работи със свои материали и оборудване, но условията за това трябва да бъдат договорени също в трудовия договор.

Кодексът на труда вменява още задължения на работодателите да осигурят еднакви условия на труд и равно третиране на всички наети лица, независимо дали работят вкъщи или в помещение на предприятието. Техен ангажимент е да създадат условия на своите работници да за изпълнение на работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.

При надомната работа крайният резултат е изработка на продукция, за разлика от работата от разстояние, която изцяло зависи от информационните технологии и свързаните с тях услуги.